Projekt pt. „W Dziewięćsiłach nasza siła” (laureat konkursu grantowego „Henkel Zielone Granty 2010/2011”) został napisany przez nauczycieli Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie z myślą o poszerzaniu wiedzy dzieci i młodzieży szkolnej na temat bogatych zasobów przyrodniczych okolic Bielawy. Jego głównym założeniem jest stworzenie ścieżki przyrodniczej na Łysej Górze.

Projekt ma propagować postawy proekologiczne poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody, rozwijać u dzieci wrażliwości na piękno otaczającej przyrody,
rozwijać poczucie odpowiedzialności za zasoby przyrody ożywionej w najbliższym otoczeniu dziecka, nawiązywać emocjonalną więź uczniów ze środowiskiem i rozwijać postawy odpowiedzialności za postępowanie wobec środowiska przyrodniczego.

Uczestnikami projektu są dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych  i nauczyciele

W ramach projektu zinwentaryzowano zasoby przyrody na Łysej Górze w Bielawie, wyznaczono trasę ścieżki przyrodniczej i opracowano tablice informacyjne o budowie geologicznej i przyrodzie wzgórza.Ponadtoo odbyły się zajęcia w terenie dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych i konkursy: literacki, fotograficzny i plastyczny.

Efektem działań ma być zachowanie bioróżnorodności roślinności wzgórza Łysa Góra, stworzenie ścieżki przyrodniczej pokazującej najcenniejsze zasoby przyrodnicze najbliższej okolicy oraz aktywna obecność mieszkańców we własnym środowisku, uzmysłowienie, że troska o przyrodę jest troską o nas samych.

Autorzy projektu
mgr Anna Sobierajska – koordynator
mgr Anna Kus – Smaga
mgr Barbara Olejnik
mgr Krystyna Grzyb

Kalendarium zrealizowanych działań:

Styczeń – marzec

W styczniu opracowano informacje na tablicę o roślinności kserotermicznej wzgórza. Wybrano zdjęcia roślin, które zostaną na niej umieszczone.

W lutym opracowane zostały scenariusze zajęć terenowych dla przedszkoli i szkół podstawowych.
Przy opracowaniu scenariusza dla przedszkoli skupiono się głównie na rozpoznawaniu rośliny chronionej- dziewięćsiłu bezłodygowego.
Przy opracowaniu scenariusza dla szkół podstawowych ujęto:
•    wyznaczanie wysokości wzgórza metodą proporcji,
•     budowę geologiczną wzgórza,
•    cechy roślin kserotermicznych porastających wzgórze,
•    formy terenu widoczne ze szczytu wzgórza.

W marcu przygotowano materiały szkoleniowe dla przyszłych  przewodników po Łysej Górze w następujących kategoriach:
•    Młody botanik
•    Młody geograf
•    Młody geolog
 W ramach projektu ogłoszone zostały również konkursy : plastyczny, fotograficzny, literacki, skierowane do uczniów wszystkich szkól i przedszkoli na terenie Bielawy.

Przygotowana została także kolorowanka z roślinami kserotermicznymi dla przedszkolaków.

Kwiecień

Zinwentaryzowano zasoby przyrody na wzgórzu z pracownikami Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Bielawie.
Ustalono zakres prac porządkowych, które przeprowadzi firma wynajęta przez Urząd Miasta w Bielawie.
W ramach „Dnia Ziemi” uczniowie kl. VI uporządkowali wzgórze.
Wykonane zostały puzzle dla przedszkolaków przedstawiające dziewięćsił.

Maj

Zainstalowana została na ścieżce tablica, zawierająca informacje o wzgórzach wyspowych występujących w okolicy, roślinach kserotermicznych rosnących na wzgórzu, formach terenu widocznych ze szczytu wzniesienia.

Ustawiono ławki ufundowane przez Urząd Miasta na szczycie wzgórza i w wyrobisku gnejsów na zboczu zachodnim.

Przeprowadzono konkurs na „Młodego przyrodnika – znawcy Łysej Góry”.  Laureaci otrzymali legitymacje uprawniające do oprowadzania po ścieżce.

Czerwiec

14 czerwca ścieżka przyrodnicza została uroczyście otwarta przez  wiceburmistrza miasta Bielawa, pana Mariusza Pacha i dyrektor ESP 7 w Bielawie, panią Małgorzatę Cieślik.
Po części oficjalnej zostały przeprowadzone pierwsze zajęcia terenowe dla klas IV.
Do końca roku szkolnego udział w zajęciach  na ścieżce wzięły klasy IV-VI. Również podczas półkolonii letniej zorganizowanej przez ESP nr 7 dzieci mogły obserwować przepiękną florę Łysej Góry.

Przekazane zostały materiały edukacyjne dotyczące wzgórza Łysa Góra przedszkolu ekologicznemu „Parkowe Skrzaty”.

Wystosowano pisma do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie i Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego z prośbą o sfinansowanie kolejnych tablic informacyjnych na ścieżkę przyrodniczą.
 

Uroczyste otwarcie ścieżki

Projekt ma rozwijać u dzieci wrażliwość na piękno otaczającej przyrody.

Na ścieżce nauczyciele mogą prowadzić lekcje przyrody

Przygotowana została także kolorowanka z roślinami kserotermicznymi dla przedszkolaków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię