Modyfikacja systemu zagospodarowania śmieci to jedna z największych zmian wprowadzonych w naszym kraju w ostatnich latach, gdyż swoim zasięgiem objęła  wszystkich mieszkańców. Jej celem jest spowodowanie, abyśmy przestali traktować odpady jako bezużyteczne przedmioty, a zaczęli dostrzegać w nich surowce. 

Konieczność wprowadzenia zmiany wyniknęła także z unijnych przepisów, które nałożyły na Polskę obowiązek osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania (do 16 lipca 2013 r. ? nie więcej niż 50%, a do 16 lipca 2020 r. ? nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do 31 grudnia 2020 r. ? 50%), jak również innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 31 grudnia 2020 r. ? 70%).

Przepisy reformujące system gospodarowania odpadami weszły w życie w tym roku, jednak na zmianę postaw społecznych potrzeba co najmniej kilku lat. Im bardziej efektywne działania edukacyjne zostaną wdrożone, tym szybciej zmieni się świadomość społeczeństwa.

Więcej na temat działań informacyjno-edukacyjnych, realizowanych na terenie gminy podczas Forum Recyklingu opowiedziała Anna Cesarek z Departamentu Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska.

Artykuł w całości można przeczytać tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię