Konkurs jest realizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Uczestnicy:
W Konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli oraz ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Polski (prace grupowe) pod nadzorem nauczyciela, wychowawcy szkoły lub innej placówki prowadzącej działalność edukacyjną.

Zasady konkursu:
1.    „Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem” to konkurs mający na celu promowanie lokalnych aktywności (np. happeningów, lekcji otwartych, wystaw prac plastycznych, apeli, przedstawień, konkursów wiedzy, pokazów prezentacji multimedialnych itp.) adresowanych do własnych uczniów i lokalnych społeczności.
2.    Sprawozdanie z jej wykonania można przesłać na adres Fundacji np. w formie        fotoreportażu, prezentacji multimedialnej, filmu itp.
3.    Praca musi zostać wykonana grupowo (np. grupa/y przedszkolne, klasa/y, kółko ekologiczne).
4.    Kryterium oceny będzie zaangażowanie dzieci, pomysłowość, zgodność z tematyką i estetyka pracy.
5.    Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
6.    Prace nadesłane na Konkurs, muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi. 
7.    Do pracy należy dołączyć wg opisu: adres placówki, nazwę: grupy/klasy wraz z listą dzieci uczestniczących w konkursie, nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon kontaktowy, e-mail.

Zgłoszenia i terminy:
1.    Prace można składać osobiście w siedzibie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych lub wysłać na adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
31-121 Kraków, ul. Czysta 17/4 * biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
2.    Termin składania prac upływa w dniu 30 kwietnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).
3.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2011 r. i zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.wspolistnienie.eco.pl najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac.
5.    Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Fundacji.
6.    Istnieje możliwość osobistego odbioru nadesłanych materiałów konkursowych w siedzibie Fundacji, nie później niż 7 dni od terminu ogłoszenia wyników Konkursu i po wcześniejszym zgłoszeniu chęci odbioru materiałów konkursowych.
7.    Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 15 prac. Nagrodzone placówki zostaną poinformowane listownie i mailowo.
8.    Przewidziano nagrody dla 15 placówek – w postaci aparatów cyfrowych, oraz dla 15 grup – w postaci zestawów publikacji o tematyce przyrodniczej.

Informacje dodatkowe:
Aby zgłosić udział placówki w Konkursie należy przesłać wypełnioną deklarację przystąpienia do konkursu (deklaracja do pobrania na stronie www.wspolistnienie.eco.pl ) na adres Fundacji lub fax 12 631 57 30 lub e-mail: [email protected]
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 631 57 31 i na stronie www.wspolistnienie.eco.pl
 

Projekt ma za zadanie edukację ekologiczną odnośnie trzech rodzimych ssaków – wydry, bobra i wilka. / Fot. A.Tabor

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię