Pełnoletnich pasjonatów edukacji ekologicznej ? nie tylko nauczycieli ? zachęcamy do udziału w drugiej edycji ?Ekoscenariusza? i stworzenia swojego scenariusza zajęć lekcyjnych poświęconych edukacji ekologicznej. Najlepsi scenopisarze otrzymają tablice edukacyjno-informacyjne. Uwaga! Zwycięzca otrzyma przenośny zestaw i sam wybierze tematykę! Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Przedmiotem konkursu są autorskie, niezgłaszane do żadnych konkursów, scenariusze zajęć lekcyjnych poświęconych edukacji ekologicznej. Tematyka scenariusza musi odpowiadać tematyce poruszanej na portalu edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl: Powietrze, Fauna, Flora, Klimat, Woda, Odpady i Energia (do wyboru).

Uwaga! Prace powyżej 5 MB prosimy przesyłać na FTP. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 czerwca 2010 r. – decyduje data stempla pocztowego.

R E G U L A M I N
II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy scenariusz zajęć
poświęconych edukacji ekologicznej
?EKOSCENARIUSZ?

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla nauczycieli na najlepszy scenariusz zajęć poświęconych edukacji ekologicznej ? ?EKOSCENARIUSZ? (zwanego dalej ?Konkursem?) jest przybliżenie uczniom zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwijanie postawy ekologicznej i aktywizacja środowiska nauczycielskiego.
2. Tematem konkursu jest edukacja ekologiczna.
3. Organizatorem Konkursu jest wydawca portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl – Abrys Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-124), przy ul. Dalekiej 33 (zwany dalej ?Organizatorem?). Podmiotem wspierającym konkurs jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Przedmiotem Konkursu są autorskie, niezgłaszane do żadnych konkursów, scenariusze zajęć lekcyjnych poświęconych edukacji ekologicznej (zwane dalej ?Pracami Konkursowymi?), wykonane i nadesłane przez uczestników Konkursu. Tematyka scenariusza musi odpowiadać tematyce poruszanej na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl: Powietrze, Fauna, Flora, Klimat, Woda, Odpady i Energia (do wyboru).
5. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.09.2009 r., a zakończy w dniu 28.06.2010 r.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być pełnoletni miłośnicy edukacji ekologicznej, w szczególności nauczyciele. Od wszystkich uczestników pełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na wykorzystanie prac (załącznik nr 1). Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac
2.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Jury oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu wysyła swoje Prace Konkursowe pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
a. W przypadku poczty elektronicznej, Uczestnik do dn. 01.06.2010 r. na adres [email protected], w temacie: EKOSCENARIUSZ wysyła:
? pracę konkursową w postaci pliku elektronicznego w formacie tekstowym, np. ?doc?, ?rtf?, ?odt?. Plik elektroniczny winien nosić nazwę określoną według następującego klucza: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) kolejny numer pracy (np. Jan Kowalski określa nazwę pliku, stanowiącego jego pracę konkursową jako ? ?kowalski.j.1?).
? swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon i e-mail) w pliku w formacie tekstowym. Plik z danymi powinien mieć nazwę: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) (np. Jan Kowalski? ?kowalski.j.dane?).
? oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz zgody na wykorzystanie prac (załącznik nr 1)

b. W przypadku poczty tradycyjnej, Uczestnik  do dn. 01.06.2010 r. na adres: ABRYS Sp. z o.o., ul. Daleka 33, 60-124 Poznań, z dopiskiem: EKOSCENARIUSZ wysyła:
? pracę konkursową w formie rękopisu, wydruku lub maszynopisu, opisując u góry wedle klucza: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) kolejny numer pracy (np. Jan Kowalski określa nazwę pliku, stanowiącego jego pracę konkursową jako ? ?kowalski.j.1?). Pod skrótową nazwą prac, Uczestnik umieszcza swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon i e-mail.
? oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz zgody na wykorzystanie prac (załącznik nr 1)

4. Liczba prac konkursowych przesłanych przez jednego uczestnika Konkursu nie jest ograniczona. Scenariusze mogą obejmować jedną jednostkę lekcyjną lub cały cykl jednostek.
5. Prace Konkursowe mogą być nadsyłane w terminie do dnia 01.06.2010 r.
6. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje.
8. Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem.

III. KRYTERIA OCEN i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Prace Konkursowe powinny podnosić świadomość ekologiczną uczniów i zachęcać ich do aktywnej ochrony środowiska. Zakres treściowy pracy konkursowej zastosowanie podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych. Na konkurs mogą być przysyłane prace niezgłaszane na żadne inne konkursy – zarówno prace aktualne, jak i wykonane w przeszłości.
2. Oceny prac nadesłanych na Konkurs dokonuje powołane przez Organizatora Jury, biorąc między innymi pod uwagę ich jakość, zgodność z tematem i możliwość zastosowania podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.
3. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych Jury wybierze 3 zwycięzców.
4. W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przebiegiem głosowania lub przyznaniem nagrody specjalnej ostatecznie rozstrzyga Organizator.
5. Uczestnicy nadsyłają prace do 01.06.2010 r. Wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych powinno nastąpić w terminie do dnia 13.06.2010 r., o czym Organizator poinformuje w terminie do dnia 14.06.2010 r. na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl. Nagrody zostaną wysłane do laureatów konkursu w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników. Do dnia 28.06.2010 r. włącznie Organizator zakończy wszystkie czynności związane z konkursem.
6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. W uzasadnionych przypadkach Jury może odstąpić od przyznania nagrody bądź ? za zgodą Organizatora ? przyznać dodatkową nagrodę.

IV. NAGRODY
1. Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców następujące nagrody:
I Miejsce – Edukacyjny zestaw przenośny składający się z: 10 tablic edukacyjnych, sztalugi aluminiowej w futerale i torby transportowej (tematykę tablic wybiera Zwycięzca) oraz przybory piśmiennicze.
II Miejsce – Tablica edukacyjno-informacyjna o tematyce związanej z odpadami oraz przybory piśmiennicze.
III Miejsce – Tablica edukacyjno-informacyjna o tematyce związanej z odpadami oraz przybory piśmiennicze.

2. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl z adnotacją o zajętym w konkursie miejscu lub o uzyskanym wyróżnieniu. Autorzy mogą też otrzymać pisemne zaświadczenie o udziale w konkursie i zajętym miejscu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgłoszenie udziału do Konkursu, poprzez przesłanie pracy konkursowej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
2. Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród, zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, wysyłania informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
3. Każdy uczestnik, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, zgłoszenia modyfikacji bądź wystąpienia o ich usunięcie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie łącz internetowych, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają Prace Konkursowe.
2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym uczestników Konkursu za pośrednictwem portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl.
4. Przesyłając zgłoszenie na adres Organizatora drogą tradycyjną lub elektroniczną, Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zgadza się na wykorzystywanie przesłanej przez niego Pracy Konkursowej na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl oraz do określonych celów promocyjnych firmy Abrys sp. z o.o.
5. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

                      Organizator Konkursu

Załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika

?Ja, niżej podpisany??????????????????????????????
oświadczam, że praca zgłoszona przeze mnie do II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu ?Ekoscenariusz? (organizator: Abrys Sp. z o.o.) stanowi mój wytwór i przysługują mi do niej prawa autorskie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora, a także zgadzam się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

Akceptuję warunki regulaminu.

??????????????????????.
Data i czytelny podpis

Zwycięzca zdobędzie przenośny zestaw tablic edukacyjnych. / Fot. mentor-polska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię