Rok 2011 to Międzynarodowy Rok Lasów, upływający pod hasłem ?Lasy dla ludzi?. Celem wydarzeń w ramach tej kampanii jest podnoszenie świadomości leśnej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów europejskich. Termin zgłoszenia szkoły w konkursie upływa 30 września 2011 r.

Im lepiej zarządzane są lasy, tym większa jest ich stabilność i zdrowotność, różnorodność biologiczna, a także wartość rekreacyjna. Rozważny sposób gospodarowania lasami zapewnia ludziom miejsca pracy, wypoczynku, twórczych działań, zabawy, odnowy duchowej, poprawy zdrowia, zdobywania wiedzy, chroniąc także dziedzictwo kulturowe i tradycje.

Dzisiejsze lasy w Europie i Polsce są efektem odpowiedzialnej gospodarki leśnej prowadzonej od 200 lat. Od połowy XX wieku w Polsce z każdym rokiem lasów przybywa. Sadzenie lasów jest inwestycją w przyszłość, sadzimy je dzisiaj po to, aby mogły z nich korzystać nasze dzieci i wnuki. Dla trwałości lasu ważne jest, aby użytkować go w zrównoważony sposób. Dlatego bardzo istotna jest świadomość leśna społeczeństwa i odpowiedzialny stosunek człowieka do lasu.

Ośrodek Kultury Leśnej zachęca młodzież gimnazjalną z Wielkopolski do poświęcenia problematyce leśnej więcej uwagi –  np. poprzez uczestnictwo w konkursie „Lasy dla ludzi” opartego na metodzie projektu zalecanej przez Ministra Edukacji Narodowej w nowej podstawie programowej.

Cele konkursu:
1.    Rozbudzanie świadomości leśnej młodzieży na temat wszechstronnych związków współczesnego człowieka z lasem.
2.    Kształtowanie umiejętności obiektywnego oceniania relacji człowiek – las w środowisku lokalnym.
3.    Kształtowanie umiejętności poszukiwania potrzebnych informacji oraz ich porządkowania i wykorzystywania.
4.    Kształtowanie umiejętności planowania pracy i prezentowania osiągniętych efektów.
5.    Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
6.    Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z innymi ludźmi.
7.    Promowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz kompetencji i zaangażowania nauczycieli – opiekunów dydaktycznych.

Tematem konkursu jest  pytanie będące głównym problemem badawczym projektu, a brzmi ono: Jaki jest stosunek do lasu mieszkańców naszej okolicy?
Pytania szczegółowe związane z problematyką projektu:
1.    Jaka jest atrakcyjność przyrodnicza wybranego lasu najbliższej okolicy?
2.    Jakie funkcje gospodarcze, ochronne i społeczne spełnia las naszej najbliższej okolicy?
3.    Czy w najbliższej okolicy występuje konfliktowość funkcji lasu ze względu na potrzeby społeczne?
4.    Co należy zrobić, aby zapewnić wielofunkcyjność lasu naszej najbliższej okolicy?

Zakres wiadomości i umiejętności: treści i kompetencje z zakresu biologii, geografii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i wychowania plastycznego.
Uczestnicy konkursu: uczniowie drugiej klasy gimnazjum
Czas trwania konkursu: 3 miesiące (od początku IX do końca XI 2011 roku)
Forma realizacji: praca w trzyosobowych grupach
Metody zbierania danych: wywiad, analiza dokumentów (operaty leśne, programy ochrony przyrody, programy ochrony środowiska, raporty o stanie środowiska, artykuły prasowe, wydawnictwa lokalnych podmiotów zajmujących się ochroną środowiska itp.).
Forma prezentacji efektów pracy: krótki raport lub esej a także cykl wywiadów z ciekawymi ludźmi (10 – 15 stron maszynopisu wraz z rycinami, czcionka 14, Times New Roman). Każda praca winna dodatkowo mieć formę plakatu (format  100 x 70 cm).

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i wojewódzkiego. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły oraz powołana przez niego Szkolna Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą przewodniczący i co najmniej dwóch nauczycieli o specjalności zgodnej z przedmiotem konkursu. Decyzję o wzięciu udziału w konkursie podejmuje dyrektor szkoły i on też odpowiada za zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z zasadami przeprowadzenia konkursu. Nauczyciele o specjalności zgodnej z przedmiotem konkursu przygotowują scenariusz projektu międzyprzedmiotowego pod nazwą „Lasy dla ludzi” i nadzorują jego realizację. Szkoły realizują projekty i wyłaniają laureatów. Laureaci tylko jednego, I miejsca, biorą udział w etapie wojewódzkim konkursu, a ich prace pisemne i plakat, opracowane metodą projektu przesyłane są do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Nadesłane prace winny być opisane. W opisie należy zamieścić następujące dane: nazwa konkursu: „Lasy dla ludzi”, tytuł pracy: Jaki jest stosunek do lasu mieszkańców naszej okolicy?, imiona i nazwiska autorów oraz ich dokładne adresy zamieszkania, nazwa szkoły i jej dokładny adres oraz telefon. Nazwiska opiekunów szkolnych nadzorujących nadesłaną pracę.

Szkoły przesyłają także na adres Ośrodka oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka oraz przekazanie autorskich praw majątkowych do prac na rzecz Ośrodka Kultury Leśnej poprzez wypełnienie formularza – załącznik 1. Nadesłane prace przechodzą na własność Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Przysłane w terminie prace oceni ośmioosobowa komisja, która wyłoni laureatów. Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie przekazana pocztą do właściwej szkoły, do której uczęszczają uczniowie. Regulamin konkursu oraz jego wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej: www.okl.lasy.gov.pl. Koordynatorem konkursu jest  dr  inż. Barbara Czołnik – Kierownik Działu Edukacji i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, tel. 62 – 761-50-10 lub 606-973-883. Z nadesłanych prac Ośrodek zaaranżuje wystawę czasową, która udostępniana będzie w dawnej „Powozowni” w terminie od połowy stycznia do połowy marca 2012 roku.

Termin zgłoszenia szkoły w konkursie: do 30 września 2011 r.
Termin nadsyłania prac: do 30 listopada 2011 r.
Zgłoszenia szkół oraz wykonane prace konkursowe należy przesyłać na adres: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów z dopiskiem: Konkurs „Lasy dla ludzi”.
Finał konkursu odbędzie się 16 stycznia 2012 roku o godzinie 12.00 w dawnej „Powozowni” Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Nagrody: laureaci otrzymują nagrody rzeczowe o wartości: I nagroda po 600 zł dla każdego uczestnika, II nagroda po 450 zł, III nagroda po 300 zł oraz trzy wyróżnienia po 150 zł.  Przewiduje się również nagrody specjalne Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Dla uczniów klasy, której laureaci zajmą I miejsce ufundowany zostanie bezpłatny dwudniowy pobyt na zajęciach edukacyjnych („Zielonej szkole”) w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Patronat honorowy: Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu
Patronat medialny: TVP Poznań, Radio Merkury, Przegląd Leśniczy oraz portal edukacji ekologicznej Zielona Lekcja.

Źródło: www.okl.lasy.gov.pl/web/okl

 

Dla trwałości lasu ważne jest, aby użytkować go w zrównoważony sposób. Istotna jest świadomość leśna społeczeństwa i odpowiedzialny stosunek człowieka do lasu. / Fot. Christa Richert, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię