W dniu 26 czerwca 2012 roku Wspólne Centrum Badawcze (ang. Joint Research Center) poinformowało o zakończeniu obrad międzynarodowego panelu w sprawie upraw genetycznie modyfikowanych. W jego trakcie przedstawiono raport z badań skutków ekonomicznych upraw GMO na całym świecie.

W jego podsumowaniu stwierdzono, że należy wprowadzić badania socjo-ekonomiczne, na temat wpływu upraw zmodyfikowanych genetycznie, jako uzupełnienie surowych naukowych ocen bezpieczeństwa, aby doprowadzić do bardziej obiektywnego i przejrzystego przedstawienia problemu uprawy GMO.

Ponadto raport zawiera następujące tezy:

  • Kukurydza Bt jest jedynym genetycznie zmodyfikowanym organizmem uprawianym w znaczących ilością (głównie Hiszpanii) w Unii Europejskiej. Szczegółowe badania wykazują dodatkowy zysk dla rolników w wysokości 195 EUR / ha / rok, wynikający ze wzrostu wydajności i zmniejszenia zużycia środków owadobójczych.
  • W Ameryce Południowej szybkie tempo wprowadzania soi odpornej na herbicydy jest na ogół związane ze znaczną łatwością użytkowania, zwiększoną wydajnością oraz elastycznością w zwalczaniu chwastów. W Argentynie, soja odporna na herbicydy, siana bezpośrednio po zbiorze pszenicy umożliwia uzyskanie drugiego plonu, a tym samym poprawienie wyników ekonomicznych rolników.
  • W USA, niedawne badania przeprowadzone w rejonie środkowego zachodu pokazują, że przyjęcie soi genetycznie modyfikowanej prowadzi do zmniejszenia poziomu wykorzystania wszystkich typów środków produkcji (kapitał, praca, energia, środki ochrony roślin i inne materiały).
  • Bawełna Bt znacząco zmniejsza zużycie środków owadobójczych oraz zwiększa wydajność.. Pozytywne skutki uprawy bawełny Bt zaobserwowano w wielu krajach na całym świecie, czego dowodem jest bogata literatura na ten temat. Korzyści w krajach tropikalnych są większe niż w krajach o umiarkowanym klimacie, ze względu na większe występowanie szkodników.
  • Są już dostępne oceny ex ante wpływu nowych upraw genetycznie modyfikowanych. W przypadku Złotego Ryżu – badania wykazują zmniejszenie zachorowalności i umieralności w wyniku wprowadzenia tej uprawy. Wyniki wskazują również na znaczny pozytywny wpływ na zdrowie, przy niższych kosztach w porównaniu z alternatywnymi środkami.
  • Poprawa jakości plonu może zwiększyć wartość odżywczą oraz zdrowotne korzyści dla konsumentów, a tym samym może przyczynić się do zmiany ich postawy wobec upraw genetycznie modyfikowanych.

Panel został zorganizowany przez Wspólne Centrum Badawcze oraz Organizacje ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przy ONZ w listopadzie 2011 roku w celu przeprowadzenia konsultacji pomiędzy naukowcami w zakresie oceny społeczno-gospodarczego upraw genetycznie modyfikowanych z całego świata.

Panel powstał po opublikowaniu w kwietniu 2011 r. raportu Komisji w sprawie społeczno-gospodarczych skutków upraw GMO, jako odpowiedź na wniosek Rady ds. Środowiska z grudnia 2008 roku. Państwa członkowskie zostały zachęcone do zbierania i wymiany istotnych informacji w sprawie skutków wprowadzenia do obrotu GMO, w tym korzyści i zagrożeń społeczno-ekonomicznych oraz zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Komisja Europejska została również poproszona o dostarczenie sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, na podstawie informacji dostarczonych przez kraje członkowskie UE.

Komisja Europejska postanowiła, utworzyć wspólną techniczną grupę roboczą – Europejskie Biuro Społeczno – Gospodarcze (ESEB). Będzie ono się składać z członków Komisji i przedstawicieli państw członkowskich, a jego celem będzie rozwiązanie problemów zidentyfikowanych w raporcie społeczno – gospodarczym.

Źródło: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=15030&dt_code=NWS⟨=en&ori=MOR

przyjęcie soi genetycznie modyfikowanej prowadzi do zmniejszenia poziomu wykorzystania wszystkich typów środków produkcji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię