Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji „Niska emisja – poważny problem”, zorganizowanej w Poznaniu podczas tegorocznego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Konferencja po raz kolejny udowodniła, jak ważne są działania podejmowane na rzecz ochrony powietrza w Polsce. 

Konferencję rozpoczęło wystąpienie dr inż. Artura Badydy z Politechniki Warszawskiej, który wprowadził w zagadnienie niskiej emisji, podając m.in. dane dotyczące jakości powietrza w Europie, w tym również w Polsce. Powołał się m.in. na dane EEA, wskazujące, że w miastach  UE 9-30% populacji żyje w warunkach niedotrzymania stężeń dopuszczalnych w zakresie pyłów PM10 oraz PM2,5, a Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że powietrzem niespełniającym rekomendacji WHO w zakresie zanieczyszczeń pyłowych oddycha obecnie 61-93% populacji miast UE. O konsekwencjach zdrowotnych takiego stanu rzeczy mówił z kolei prof. Aleksander Barinow-Wojewódzki z Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Zaznaczył, że wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka jest ogromny, czego efektem jest wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, nerwowego czy też krwionośnego. Pyły PM 2,5 cechuje wybitna zdolność do penetracji wgłąb układu oddechowego, mniejszą zdolność ma pył PM 10, ale ten rodzaj zanieczyszczeń z kolei cechuje zdolność do przenoszenia szkodliwych dla zdrowia metali ciężkich oraz benzo(a)pirenu.

Nowe prawo za pasem 

Wystąpienie na temat Krajowego Programu Ochrony Powietrza podczas konferencji miała Kinga Majewska, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu z Ministerstwa Środowiska. Aktualnie Ministerstwo pracuje nad działaniami, mającymi na celu stworzenie stworzenie szerokiej platformy dla współpracy i współodpowiedzialności właściwych resortów za sprawy jakości powietrza w Polsce. 12 września br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza, który ma zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym już w październiku. Ministerstwo planuje także wprowadzenie zmian w obowiązującym porządku prawnym, m.in. poprzez zmianę ustawy – Prawo ochrony środowiska, która ma dać możliwość określenia na danym obszarze dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw – doprecyzowanie art. 96,  przeprowadzenia kompensacji emisji poprzez ograniczenie niskiej emisji,a także wprowadzić sezonową efektywność energetyczną oraz dopuszczalną emisję substancji z instalacji spalania paliw o mocy cieplnej do 0,5 MW. Projekt zmian ma zostać przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych już w październiku 2016 r. Z kolei na temat aktualnych zagadnień prawnych z zakresu niskiej emisji (w tym dyrektywie CAFE) mówił mec. Daniel Chojnacki z kancelarii Zakrzewski Domański Palinka.

Podczas konferencji nie zabrakło także tematu finansowania inwestycji związanych z redukcją niskiej emisji, o czym mówiła Urszula Zając z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W zakresie programu „Poprawa jakości powietrza” będzie się można starać o pieniądze w zakresie energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych oraz zmniejszenia zużycia energii w budownictwie.

Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie Wojciecha Swinarskigo na temat podstaw prawnych przeprowadzania kontroli strażników miejskich w zakresie ochrony środowiska, a także problemów technicznych i prawnych związanych z ich przeprowadzaniem.

Jak ograniczyć emisję?

Drugi blok konferencji dotyczył dobrych praktyk w walce z niską emisją. Tę część konferencji rozpoczęło wystąpienie Kingi Świtalskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która spośród wielu działań, zmierzających do likwidacji niskiej emisji wymieniła m.in. kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, zastosowanie rozwiązań OZE w obiektach użyteczności publicznej oraz gospodarstwach domowych, kierowanie się zasadą niskoemisyjności w podejmowaniu decyzji administracyjnych, modernizację dróg, modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego, a także rozwój transportu niskoemisyjnego. Ten ostatni wątek szerzej rozwinął Łukasz Bandosz, reprezentujący Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Jego zdaniem komunikacja zbiorowa może być narzędziem wykorzystywanym w walce z niską emisją, ale ważne jest zainteresowanie pasażerów taką formą podróżowania. W tym celu ciągle rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura tramwajowa i autobusowa, unowocześniany jest system biletowy, transport zbiorowy jest integrowany, rozpowszechniany bądź tworzony  jest system rowerów miejskich,  a wszystkim tym działaniom towarzyszą szeroko zakrojone akcje informacyjno-edukacyjne. Z kolei reprezentant Polskiego Alarmu Smogowego – Andrzej Guła wymienił postulaty inicjatyw, takich jak alarmy smogowe dotyczące niskiej emisji. Należą  do nich: określenie parametrów jakościowych węgla, określenie parametrów emisyjnych kotłów, a także jak jak największe wsparcie termomodernizacji i wymiany kotłów. Doświadczenia Katowic w walce z niską emisją zaprezentowała Barbara Lampart, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice. Do redukcji emisji pyłów zawieszonych w tym mieście przyczyniła się m.in. wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku. W latach 2011 – 2015 wymieniono 1 524  źródła ciepła przy dofinansowaniu w wysokości ponad 8 mln zł. Zamontowano też blisko 550 instalacji wykorzystujących odnawialne źrodła energii. Ne bez znaczenia były też prowadzone przez miasto działania edukacyjne, w ramach których nauczano mieszkańców m.in, jak hajcować żeby nie smrodzić czy też jak ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie. Edukacja ekologiczna w zakresie niskiej emisji była też głównym tematem wystąpienia reprezentującej firmę Abrys, organizatora konferencji, Małgorzaty Masłowskiej-Bandosz. Zaprezentowała ona różnorodne metody edukacyjne wykorzystywane w działaniach edukacyjnych, w tym m.in. gry miejskie, aplikacje mobilne, spoty filmowe, konkursy, prelekcje, a także materiały edukacyjne. Konferencję zakończyło wystąpienie Katarzyny Borowczyk z firmy Veolia Energia na temat wpływu inwestycji w poznański system ciepłowniczy na jakość powietrza w mieście, w którym poruszona została również kwestia różnic pomiędzy niską a wysoką emisją. Uczestnicy konferencji mieli również niebywałą okazję zwiedzić poznańską elektrociepłownilektrownię, gdyż po konferencji odbył się wyjazd techniczny do tego obiektu.

logo-b-podp

Konferencja „Niska emisja-poważny problem” była elementem kampanii „Misja-emisja. Wielkopolska”, dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

GALERIA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię