Wszyscy zainteresowani tematyką turystyczno-rekreacyjną powinni odwiedzić Sympozjum pt. „Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo-cennych”, które odbędzie się w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie i potrwa od 28 do 30 września.

 Od połowy XX stulecia na świecie trwa lawinowy rozwój zainteresowania turystką i różnymi formami uprawiania rekreacji. Turystyka i rekreacja uprawiana jest w środowisku naturalnym. Do najcenniejszych ekosystemów, w jakich jest uprawiana należą lasy, graniczące z nimi jeziora i morza, oraz obszary chronione, np. Parki Narodowe, czy rezerwaty. Rozwój turystyki i rekreacji pociąga za sobą nie tylko zmiany ekonomiczne dla miejscowej ludności, ale i nieodwracalne zmiany środowiska przyrodniczego.

Dlatego aby móc osiągać dochody z turystyki i rekreacji, a z drugiej strony chronić miejscowe ekosystemy i ich elementy, próbuje się z różnym powodzeniem łączyć te dwie przeciwstawne cele zainteresowań. Konferencja ma charakter przeglądowo-naukowy. Po raz pierwszy organizatorzy chcą zaprosić do wspólnych obrad przedstawicieli branży turystycznej oraz zarządców i ludzi nauki zajmujących się organizacją turystyki i ochroną środowiska, w którym się ona odbywa.

Dzięki tak zorganizowanemu spotkaniu organizatorzy mają nadzieję na wskazanie dróg bezpiecznego rozwoju turystyki i rekreacji na terenach stanowiących około 1/3 powierzchni Polski. Innym płynącym z tego spotkania wnioskiem może być zwrócenie uwagi na olbrzymi dotychczas niewykorzystany „promocyjny” potencjał walorów obecnych na terenach leśnych.

Celem konferencji jest:

  • ukazanie możliwości godzenia rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony ekosystemów w lasach i w miejscach uznanych jako przyrodniczo cenne
  • przedstawienie zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych, jakie generuje turystyka i rekreacja
  • ukazanie znanych, choć mało spopularyzowanych form turystki i rekreacji
  • ukazanie roli mediów w promowaniu turystyki przyrodniczej
  • przedstawienie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów
  • prezentacja ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych.

Więcej informacji

Źródło: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Celem konferencji jest ukazanie możliwości godzenia rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony ekosystemów w lasach i w miejscach uznanych jako przyrodniczo cenne. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię