W piątek, 6 sierpnia odbędzie się Rajd Pieszy organizowany przez Gminę Zamość w ramach projektu ?Zielone Serca Europy ? Promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość?. Celem rajdu jest umożliwienie czynnego wypoczynku, oraz poznania walorów ekologicznych i turystycznych Gminy Zamość.

Meta rajdu:
Boisko sportowe przy budynku szkolnym w Lipsku Polesiu

Trasy rajdu (do wyboru):
Trasa 1: Szewnia Dolna – Lipsko Polesie – trasa 7km
Trasa 2: Bliżów  –  Lipsko Polesie – trasa 10 km
Trasa 3: Wychody – Wierzchowiny – Lipsko Polesie – trasa 8 km
Trasa 4: Feliksówka – Lipsko Polesie – trasa 5 km

Organizator zastrzega sobie rezygnację z wybranych tras w przypadku małej liczby chętnych.

Warunki uczestnictwa:
Jednostką przyjmującą zgłoszenia uczestnictwa jest Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92, tel. 84 627 00 83.

• W rajdzie biorą udział grupy turystyczne zgłoszone  przez Rady Sołeckie lub Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zamość.
• Uczestnicy rajdu powinni posiadać zgodę rodziców na udział w rajdzie. Opiekę nad dziećmi zgłoszonymi przez Rady Sołeckie i Koła Gospodyń Wiejskich sprawują opiekunowie – wolontariusze zaproponowani przez zgłaszających i w miarę potrzeb opiekunowie zatrudnieni przez Organizatora. ( 1 opiekun na 10 uczestników).
• Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. Organizator  ubezpiecza od NNW.
Koszty przewozu autokarowego ponosi i autokary zapewnia Organizator.
• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów BRD, BHP, przeciwpożarowych i ochrony przyrody oraz podporządkować się organizatorom i przewodnikom prowadzącym grupy turystyczne.
• W czasie rajdu obowiązuje strój turystyczny, nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną  w przypadku wyrządzenia ewentualnych szkód.
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawierające:
• listy uczestników / imię i  nazwisko, data urodzenia/
• imiona i nazwiska opiekunów telefony  kontaktowe
• adres zamieszkania,
• propozycję wyboru trasy

podpisane przez sołtysa wsi lub przewodniczącą KGW należy składać do 30 lipca  na adres Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, pok. nr 24, tel. 084 627 00 83 – liczba miejsc ograniczona- 160 osób.
Organizator prosi o współdziałanie instytucje i organizacje z terenu danego sołectwa przy organizacji grup turystycznych.

Organizator zapewnia:
• fachową opiekę przewodnicką na trasie rajdu
• ognisko rajdowe
• poczęstunek
• ubezpieczenie NNW

Program rajdu:

8:00 – wyjazd uczestników
9:00 – wyjście na trasy
13:00 – zabawy przy ognisku rajdowym /turystyczny kurs języka angielskiego/
ok.14:00 – powrót uczestników (odjazd uczestników z mety rajdu)

Źródło: gminazamosc.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię