Do września można zgłaszać swoje uczestnictwo w konkursie ?Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego w roku szkolnym 2008/2009?.

Konkurs dotyczy roku szkolnego 2008/2009, gdyż sprawozdania zawsze obejmują miniony rok szkolny, w którym zostały juz przeprowadzone działania edukacyjne związane z ekologią.

Co jest celem konkursu?

1. Popularyzacja tematyki zrównoważonego rozwoju w rejonie działania placówki oświatowo-wychowawczej.
2. Kształtowanie postaw i zachowań dzieci i młodzieży, które sprzyjać będą obecnie  i w przyszłości realizacji idei  rozwoju zrównoważonego.
3. Promocja aktywnych i innowacyjnych metod kształtowania świadomości ekologicznej dzieci , młodzieży i społeczeństwa dorosłego wobec środowiska przyrodniczego.
4. Inspiracja młodzieży i dorosłych do podejmowania inicjatyw i przedsięwzięć  na rzecz zrównoważonego rozwoju,  działań  lokalnych społeczności na rzecz ochrony        i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia w aglomeracji miejsko – przemysłowej.
5. Przygotowanie społeczeństwa do udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska naturalnego; rozwijanie różnych form kontroli społecznej      w celu podniesienia efektywności wdrażania zrównoważonego rozwoju.
6. Aktywizacja działalności kół i klubów ekologicznych.
7.  Wyłonienie i wyróżnienie środowisk i osób przodujących w działaniach na rzecz środowiska przyrodniczego regionu.

Do kogo kierowany jest konkurs?

Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół wszystkich typów i szczebli oraz innych  placówek oświatowo-wychowawczych, szkolnych kół i klubów pro – środowiskowych  z województwa śląskiego.

Kiedy?

Okres poddany analizie konkursowej trwa od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009. Zgłoszenia  konkursowe dokumentujące aktywność i osiągnięcia uczestnika Konkursu należy przesłać do 30 września 2009 na adres:
Fundacja Ekologiczna „Silesia”   
ul. Michała Gierlotki 10
40-688  Katowice
tel. 032 205 84 66
fax. 032 201 14 10

Kto może wziąć udział?

1. przedszkola
2. szkoły podstawowe
3. gimnazja
4. szkoły ponadgimnazjalne (zasadnicze szkoły zawodowe, licea wszystkich typów, technika)
5. inne placówki oświatowo-wychowawcze (np. domy kultury, kluby ekologiczne, centra edukacji ekologicznej, itp.)

Co zrobić, aby wziąć udział?

Należy przeslać na adres Fundacji pracę konkursową, w której znajdzie się :
1. Nazwa, adres i telefon placówki.
2. Sprawozdanie opisowe z działalności placówki oświatowo-wychowawczej w  czasie trwania konkursu , zawierające:
• opis imprez, kampanii, akcji, podjętych interwencji ochronnych i  ich efektów oraz innych działań podejmowanych w zakresie edukacji ekologicznej;
• wskazanie zasięgu oddziaływania;
• wykaz podmiotów współpracujących;
• liczbę osób zaangażowanych w poszczególne działania;
• inne istotne dla oceny prowadzonej edukacji ekologicznej informacje.
3. Potwierdzenie działań przez Dyrekcję szkoły/placówki, ze wskazaniem osoby pilotującej tą działalność

Przesłane materiały nie będą zwracane. W materiałach konkursowych prócz wymienionych   w punkcie 2 mogą znajdować się opisy prac wykonanych w trakcie okresu sprawozdawczego np. albumy, kroniki, filmy video i inne czy ewentualnie zdjęcia z opisem. Prosimy nie przesyłać prac młodzieży.

Co jest oceniane?

1. rozpowszechnianie i wdrażanie do segregowania odpadów poprzez różnego typu działania oraz  akcje
2. działania na rzecz kształtowania krajobrazu i wzrostu różnorodności biologicznej np. poprzez udział w akcji „Posadź swoje drzewko”
3. działania związane z promowaniem racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody (woda, gleba, flora, fauna, surowce energetyczne)
4. organizowanie wystaw, debat, konferencji lub seminariów, które podnoszą wiedzę       i świadomość ekologiczną oraz promują zmianę stylu życia
5. organizowanie obchodów Dnia Ziemi
6. organizowanie konkursów (plastycznych, literackich, wiedzy  ekologiczno-przyrodniczej itp.) szkolnych, międzyszkolnych i w środowisku promujących idee zrównoważonego rozwoju
7. udział młodzieży w różnego typu konkursach zewnętrznych
8. współpraca z różnymi instytucjami, rodzicami, organizacjami pozarządowymi oraz z mediami

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w październiku przy okazji obchodów „Dnia Edukacji Narodowej”. Wyniki Konkursu oraz jego sponsorzy będą nagłaśniani w lokalnych mediach,  a laureaci nagradzani dyplomami, nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi. W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda i jedno wyróżnienie.

Nauczyciele, którzy przez trzy kolejne lata będą nagradzani otrzymają certyfikat Lidera Edukacji Ekologicznej. Placówki, które zgłoszą się do konkursu otrzymają pierwszeństwo w dostępie do wszystkich  form pomocy udzielanej przez Fundację. Listę placówek uczestniczących w Konkursie otrzyma także Kurator Oświaty w Katowicach. Wszyscy nauczyciele uczestniczący w Konkursie otrzymają podziękowania  za udział.
 
Źródło: www.rcee.katowice.pl
 

W konkursie oceniane są m.in. działania związane z promowaniem racjonalnego gospodarowania wodą. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię