Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych organizuje dofinansowany cykl szkoleń, składający się z 12 spotkań tematycznych pt.: „Ogólnopolska szkoła III sektora”. Celem szkoleń jest wsparcie działalności organizacji pozarządowych w Polsce poprzez przygotowanie kadry, która wzmocni potencjał, rozwinie działalność i zasili szeregi III sektora.

Szkolenia są skierowane do początkujących działaczy organizacji pozarządowych, osób pracujących w organizacjach pozarządowych lub z nimi współpracujących, studentów oraz absolwentów kierunków przyrodniczych a także do osób zainteresowanych tematyką ochrony przyrody.

Koszty uczestnictwa w szkoleniach (obejmujące opłatę za wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie na czas trwania szkolenia, pełne wyżywienie) pokrywa Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie powiatu myślenickiego w miejscowościach Czasław i Dobczyce (woj. małopolskie) w trzech blokach zajęciowych: a) 19-26.X.2009; b). 16-23.XI.2009; c). 06-10.I.2010

Ilość miejsc ograniczona. Zainteresowane osoby Fundacja prosi o przesłanie następujących dokumentów:

1. CV i list motywacyjny na adres mailowy: [email protected] lub listownie na adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
2. zgłoszenie uczestnictwa dołączone do niniejszego listu (str. 4) faxem na nr: 012/631-57-30 wew. 104

Dokumenty należy przesłać najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem cyklu szkoleń tj. do 9. października 2009 r.
Informację o zakwalifikowaniu, szczegółowy program zajęć oraz informacje organizacyjne prześlemy do 12. października 2009 r.

Wszelkich informacji udziela Patrycja Turek, FWIE, tel. 012 631 57 30, e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ 
1) Warsztaty Integracyjne – Tworzymy Zespół – 19.X.2009 (8 godzin) 
Prowadzenie: Blanka Gąsiorowska, Festina Lente
Zakres tematyczny:
– Umiejętność współpracy w grupie
– Przełamanie barier
– Poznanie etapów tworzenia i budowania zespołu
– Techniki pracy grupowej (burza mózgów, praca w mniejszych zespołach)

2) Umiejętności personalne – 20.- 21.X.2009 (16 godzin)
Prowadzenie: Piotr Szczepanek, Centrum Zarządzania Jakością INFOX
   Zakres tematyczny:
 – Spostrzeganie społeczne- prawidłowości, zasady, indywidualne style widzenia innych osób, elementy samowiedzy i samopoznania.
 – Komunikacja interpersonalna- charakterystyka procesu, czynniki i cechy skutecznej komunikacji.
 – Komunikacja werbalna i niewerbalna- zasady słuchania, mówienia, zachowywania się w kontakcie  indywidualnym i publicznym.
– Zakłócenia kontaktów interpersonalnych- trudne sytuacje, konflikt, ekspozycja społeczna, negocjacje, mediacje, radzenie sobie ze stresem.
– Zachowania asertywne- typologie reakcji na sytuacje społeczne, pola asertywności, autodiagnoza zachowań asertywnych
 – Samoorganizacja- zarządzanie czasem i zadaniami, cele i priorytety.
 – Wystąpienia publiczne- przygotowanie prezentacji, zasady skutecznych wystąpień, prowadzenie zebrania i dyskusji, gromadzenie informacji zwrotnych.

3) Pisanie/ tworzenie projektów – 22.- 25.X.2009 (32 godziny)
Prowadzenie: Marcin Kutrybała, Centrum Zarządzania Jakością INFOX
 Zakres tematyczny:
 – Matryca logiczna projektu
 – Analiza potrzeb grupy docelowej (źródła identyfikacji potrzeb, problemy, cele ogólne i cele szczegółowe.
 – Planowanie działań i harmonogramu realizacji projektu.
 – Rezultaty projektu, ich monitoring i ewaluacja
 – Zasoby projektowe:
  a) zespół projektowy, jego skład, zakres czynności i odpowiedzialności
  b) finanse: kwalifikowalność wydatków i tworzenie budżetu
  c) promocja projektu

4) Praktyczna ochrona przyrody na przykładzie projektów zrealizowanych w ramach Ekofunduszu –
26.X.2009 (8 godzin)            
Prowadzenie: Ireneusz Mirowski, Ekofundusz
 Zakres tematyczny:
 – Przedstawienie działalności Ekofunduszu, najlepszych projektów i ich efektów ekologicznych

5) PR w organizacjach pozarządowych – 16.-17.XI.2009 (16 godzin)           
Prowadzenie: Piotr Szczepanek, Centrum Zarządzania Jakością INFOX
 Zakres tematyczny:
 – Budowanie wizerunku Organizacji- planowanie i organizacja działań wizerunkowych
 – Cele i główne założenia tworzenia wizerunku Organizacji
 – Tworzenie pozytywnego nastawienia do realizowanych działań
 – Podstawowe zasady dobrej wizualizacji
 – Profesjonalna korespondencja i obsługa klienta
 – określenie celów informacyjnych- wewnętrznych i zewnętrznych
 – Relacje w zespole a wizerunek- zasada zwierciadła i podział zadań.
 – Odbiorcy informacji- zaspokojenie potrzeb
 – Tworzenie i wykorzystanie wydarzeń publicznych – Public Relations.
 – Wykorzystanie różnych form promocji w tworzeniu wizerunku.
 – Elementy prezentacji osobistej- klucze skutecznej prezentacji
 – Kontakt z mediami

6) Zamówienia publiczne – 18.XI.2009 (8 godzin) 
Prowadzenie: Michał Sowa, Centrum Zarządzania Jakością INFOX
 Zakres tematyczny:
 – Ustawa Prawo zamówień publicznych.
 – Akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych.
 – Zasady udzielania zamówień publicznych.
– Struktura zamawiającego, planowanie zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia.
 – Postępowanie o udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna, zamówienia sektorowe, konkurs, dynamiczny system zakupów.

7) Rozliczanie wniosków, tworzenie sprawozdań końcowych – 19.-20.XI.2009 (16 godzin)
 Prowadzenie: Marcin Kutrybała, Centrum Zarządzania Jakością INFOX
 Zakres tematyczny:
 – Podstawy prawne dotyczące księgowania kosztów przy projektach współfinansowanych z funduszy  strukturalnych.
 – Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie.
 – Dokumentacja finansowa i podatkowa (opisy, dokumenty pomocnicze)- wzory dokumentów
 – Podatki w projektach unijnych
 – Raportowanie i sprawozdawczość realizowanego projektu- zadania i rola księgowości
 – Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w związku z projektem
 – Wyodrębnienie księgowości dla celów projektu
 – Kontrola wewnętrzna projektu.

8) Podstawy ochrony przyrody. Natura 2000 – 21.-23.XI.2009 (24 godziny)
Prowadzenie: Andrzej Langowski, Ministerstwo Środowiska
 Zakres tematyczny:
 – Wyznaczanie obszarów Natura 2000
 – Idea Natury 2000- „właściwy stan ochrony” siedlisk i gatunków
 – Natura 2000 jako dwa filary ochrony- ochrona gatunkowa i wyznaczanie obszarów Natura 2000
 – Podstawy prawne- regulacje unijne i krajowe
 – Zasady i kryteria wyznaczania obszarów Natura 2000- odmienne podejście dyrektywy Ptasiej i  Siedliskowej
 – Zarządzanie obszarami Natura 2000
 – Planowanie ochrony gatunków i obszarów Natura 2000
 – procedury oceny oddziaływania na środowisko a „właściwy stan ochrony siedlisk i gatunków”
 – Natura 2000 a działalność człowieka

9) Pisanie scenariuszy, metody nauczania (klasyfikacja) – 06.I.2010 (8 godzin)
Prowadzenie: Elżbieta Gierek, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 Zakres tematyczny:
 – Czym jest konspekt, scenariusz, czemu i komu służy?
 – Rodzaje scenariuszy.
 – Cele lekcji- rodzaje, opracowanie celów, stawianie
 – Metody nauczania- klasyfikacja metod nauczania, dobór metod nauczania, metody aktywizujące
 – Formy pracy- rodzaje
 – Środki dydaktyczne- dobór
 – Konstrukcja scenariusza- przyjęty plan, części
 – Ćwiczenia- projektowanie scenariuszy

10) Technika przeprowadzania warsztatów ekologicznych dla dzieci, młodzieży i nauczycieli – 07.I.2010 (8 godzin)
Prowadzenie: Krzysztof Kus, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 
 Zakres tematyczny:
 – Aktywne metody edukacji ekologicznej
 – Formy aktywizacji dzieci i młodzieży: gry i zabawy

11) Pozyskiwanie Funduszy ze środków krajowych NFOŚiGW i WFOŚiGW – 08.I.2010 (8 godzin)                                      
Prowadzenie: Barbara Draus, Anna Mendel, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 
 Zakres tematyczny:
 – Aktualne możliwości finansowania projektów realizowanych przez organizacje ekologiczne
 – Źródła finansowania: NFOŚiGW i WFOŚiGW

12) Pozyskiwanie funduszy z programów: mechanizmy szwajcarskie, POKL – 09.-10.I.2010 (16 godzin)
Prowadzenie: Marcin Kutrybała, Centrum Zarządzania Jakością INFOX
 Zakres tematyczny:
 – Słowniczek pojęć
 – Źródła finansowania: POKL, Mechanizmy Szwajcarskie

Źródło: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię