Wystawa ?Zielony klimat ? działania edukacyjne oraz technologie dla ochrony środowiska? ma dostarczać rzetelną wiedzę w zakresie zmian klimatycznych, przedstawiać ich skutki oraz sposoby zapobiegania i ograniczania zmian klimatycznych w przyszłości poprzez działania nie tylko organów nie tylko samorządowych ale głównie użytkowników bezpośrednich.

Wystawa odbędzie się w dniach 12-22 listopada 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki.

Uczestnicy podążać będą ścieżką edukacyjną, która składać się będzie z 7 przystanków, z których 6 podzielonych na kategorie woda i ścieki, efektywność energetyczna, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona różnorodności biologicznej znajdzie się w PKiN zaś siódmy umiejscowiony będzie w namiocie przed Pałacem Młodzieży. 

Przystanek pierwszy – ochrona różnorodności biologicznej

Temat ochrony bioróżnorodności rozpoczyna interesującą podróż przez wystawę „Zielony klimat” ponieważ jest punktem wyjścia do rozważań na temat ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności. Możliwość istnienia życia na ziemi warunkuje bowiem dbałość o poszczególne jego składniki. Ochrona bioróżnorodności łączy wszystkie bloki tematyczne przedstawione na wystawie.

Uczestnicy wystawy dowiedzą się dlaczego zachowanie różnorodności biologicznej jest ważne i co jest największym zagrożeniem dla jej zachowania oraz w jaki sposób można dbać o ochronę gatunków i przeciwdziałać nasilającemu się zjawisku ich wymierania.

Przystanek drugi – Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami do których Polska przywiązuje wielką wagę.

Uczestnicy dowiedzą się, że walka ze zmianami klimatycznymi zaczyna się w domach i to już teraz, bowiem  w nowoczesnym społeczeństwie to właśnie budynki są głównymi odbiorcami energii. Oszczędzanie energii poprzez gaszenie światła, korzystanie z energooszczędnych urządzeń i żarówek pozwala zaoszczędzić na rocznych kosztach energii oraz obniżyć emisję CO2, zaś dobra izolacja i nowoczesne okna są jednymi spośród wielu środków redukcji emisji CO2 i wysokości rachunków na ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń.

Efektywność energetyczna jest istotnym czynnikiem w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

Przystanek trzeci – Gospodarka Odpadami

Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się coraz poważniejszym problemem w ochronie środowiska. Główną przyczyną powstawania nadmiernej ilości odpadów jest nieracjonalna gospodarka zasobami. Według danych GUS, obecnie w naszym kraju powstaje około 120 mln Mg odpadów przemysłowych rocznie, z których około 80% jest poddanych odzyskowi, 21,7% unieszkodliwianych (w tym 17,7% składowanych), a 3,4% magazynowanych czasowo.

Zgromadzone na składowiskach odpady w dużym stopniu mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, których wartość szacuje się na kilkaset milionów dolarów. 25% tej sumy stanowi węgiel, 35% – cynk, ołów, żelazo i inne metale, a 40% przypada na składniki takie jak: popiół, żużel, odpady skalne, kruszywa i inne. Ponadto na składowiska odprowadza się rocznie około 10 tys. ton odpadów komunalnych stałych i od 10 mln m3 do 15 mln m3 nieczystości płynnych.

Zwiedzający wystawę będą mogli zapoznać się z zasadami racjonalnego gospodarowania odpadami oraz nowoczesnymi technologiami zastosowań popiołów w materiałach budowlanych wykorzystywanych np. w drogownictwie czy  innowacyjnymi sposobami przeróbki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
 
Przystanek czwarty – Ochrona powietrza

Źródłem zanieczyszczeń powietrza są przede wszystkim przemysł oraz transport. W wyniku przemieszczania się mas powietrza na znaczne odległości, jego zanieczyszczenia należą do najgroźniejszych, ponieważ w krótkim czasie może zostać skażony znaczny obszar.

Uczestnicy wycieczki dowiedzą się, że efektywność energetyczna i walka o obniżenie emisji CO2 są ściśle powiązane z ochroną powietrza i zmianami klimatycznymi, zaś dążenie do czystego powietrza zaczyna się od gospodarstwa domowego. Podczas przystanku czwartego uczestnicy zapoznają się z Polskimi innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi związanymi zarówno z ograniczaniem emisji szkodliwych substancji jak i wdrażania nowych czystszych technologii przemysłowych. Podczas przystanku czwartego zaprezentowane zostaną także działania Warszawy na rzecz ochrony powietrza jak promowanie transportu miejskiego czy prezentacja samochodów elektrycznych (w namiocie przed Pałacem Młodzieży).

Przystanek piąty – Odnawialne Źródła Energii

Każdy z nas korzysta z energii. Czy to w domu, siedząc przed komputerem, gotując czy też jadąc do pracy samochodem. Energia elektryczna w głównej mierze wytwarzana jest w naszym kraju z węgla kamiennego bądź brunatnego bądź pozyskiwana jest  ze spalania gazu ziemnego a rzadziej  ropy naftowej.
Źródła, z których korzystamy są najczęściej źródłami nieodnawialnymi. Są to wspomniany węgiel kamienny/brunatny, gaz ziemny, ale też uran, wykorzystywany w elektrowniach jądrowych.

Odnawialne źródła energii to źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem. Chociaż nie można definitywnie stwierdzić, że energia odnawialna jest przyjazna dla środowiska, to na pewno nie szkodzi w takim stopniu, jak energia nieodnawialna.

Uczestnicy wycieczki dowiedzą się, że efektywność energetyczna i walka o obniżenie emisji CO2 są ściśle powiązane z ochroną powietrza i zmianami klimatycznymi. Na problemy z zanieczyszczeniem powietrza i redukcją emisji CO2 odpowiedzią jest rozwój instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE).

Podczas przystanku piątego uczestnicy zapoznają się z Polskimi innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi związanymi z wykorzystaniem OZE. Podczas przystanku piątego zaprezentowane zostaną także działania Warszawy na rzecz promowania i wdrażania instalacji  wykorzystujących  odnawialne źródła energii,

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – dlaczego w ogóle o tym mówić, skoro jest dobrze tak jak jest. Środowisko cierpi z powodu ciągłego spalania i dostających się do atmosfery produktów ubocznych spalania. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że istnieje realna szansa na zainstalowanie u siebie w domu odnawialnego źródła energii. Nic bardziej mylnego. W chwili obecnej w naszym kraju i w Warszawie istnieje szereg programów, z których można uzyskać znaczne dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ponadto uczestnicy wycieki zapoznają się z warszawskimi projektami promującymi rozwój OZE oraz zapoznają się z Polskimi innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Przystanek szósty – Woda i Ścieki

Polska od 1990 roku jest postrzegana jako jeden z krajów, w których występuje deficyt wody. Jak ubogi jest nasz kraj pod względem zasobów wodnych ilustruje fakt, iż dostępne zasoby w przeliczaniu na jednego mieszkańca są o połowę mniejsze niż w  Hiszpanii i porównywalne do pustynnego Egiptu !!!
Dlatego tak ważna dla naszego kraju jest szeroko rozumiana ochrona wód. W naszym dobrze pojętym interesie jest zapewnienie jak najlepszej jakości oraz utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej.

Służyć mają temu działania techniczne i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzymanie równowagi bilansu wodno-gospodarczego kraju. Podstawę prawną ochrony wód przed zanieczyszczeniem stanowi prawo wodne, którym jest zbiór przepisów określających m.in.: zasady klasyfikacji wód w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia, warunki odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i kanalizacji miejskiej, kary nakładane na zakłady odprowadzające do wód nadmierne ilości zanieczyszczeń, zasady ustanawiania stref ochronnych ujęć i źródeł wody.

Na ekspozycji dotyczącej obszaru wodno-ściekowego zobaczymy nowoczesne technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków. Poznamy sposoby i możliwości odzyskiwania wody deszczowej. Ponadto odwiedzający wystawę dowiedzą się w jaki sposób racjonalnie gospodarować wodą w gospodarstwie domowym oraz do czego i w jaki sposób wykorzystać wodę deszczową.  Uczestnicy wystawy dowiedzą się ponadto jak Warszawa dba o Wisłę i Bałtyk oraz skąd się bierze woda w kranie.  W ramach przystanku szóstego zaprezentowane zostaną warszawskie projekty związane z ochroną wód i  przygotowaniem wody do picia w nawiązaniu do nowoczesnych Polskich technologii związanych z gospodarką wodno-ściekową.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię