Konkurs dobiegł końca. Zwycięzcom gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

I edycja konkursu „Wszystkie dzieci segregują śmieci”

Jury w składzie: Pan Krzysztof Krauze ? Zakład Zagospodarowania Zakładów w Poznaniu, Pani Urszula Nadolna ? Pracownia Edukacji Ekologicznej Eko-Koncept i Pani Katarzyna Błachowicz ? redaktor prowadząca miesięcznik ?Recycling? wybrało zdobywczynie dwóch pierwszych miejsc.

W konkursie „Wszystkie dzieci segregują śmieci”   I miejsce (26 pkt.) zajęła Aleksandra Chilińska, autorka hasła: „Czyściutka woda, zielony las, bo segregacji nadszedł czas„. Według jednej z jurorek – Pani Urszuli Nadolnej – jest to najlepsze hasło, ponieważ dziecko wymyślając ten slogan zdaje sobie sprawę z tego, że wszystkie papierki i odpadki powinno się wrzucać do kosza na śmieci, a nie na trawnik czy chodnik. Poza tym, bardzo trafnie tu zauważyło, że dzieci chcą się bawić w czystym otoczeniu, że nie jest im to obojętne.

II miejsce (20 pkt.) zajęła Natalia Życzkowska, ktora ułożyła hasło:
Jestem sobie kosz na śmieci,
niech papierek i odpadek do mnie leci,
bo w czystym otoczeniu chcą się bawić dzieci

Gratulujemy! Obie dziewczynki otrzymają od nas pocztą  pakiety edukacyjnych materiałów (a w nim m.in. kolorowanka dla dzieci ?Co robić z odpadami??, puzzle, ekologiczna torbę Zakład Zagospodarowania Odpadów, książeczkę ?Mam przyjaciela śmieciarza?, płyta z edukacyjnym filmem animowanym  – Zakład Zagospodarowania Odpadów).

Celem I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego ? ?WSZYSTKIE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI? jest uświadomienie dzieciom z całej Polski konieczności segregacji odpadów oraz wskazanie istotnej roli selektywnej zbiórki w czynnej ochronie środowiska. Organizatorem Konkursu jest wydawca portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl – Abrys Sp. z o.o. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klas I-III szkoły podstawowej. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe związane z tematyką odpadów, m.in. puzzle, kolorowanki, książeczki.

R E G U L A M I N
I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego
dla Dzieci – „WSZYSTKIE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego ? ?WSZYSTKIE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI? (zwanego dalej ?Konkursem?) jest uświadomienie dzieciom z całej Polski konieczności segregacji odpadów oraz wskazanie istotnej roli selektywnej zbiórki w czynnej ochronie środowiska.
2. Organizatorem Konkursu jest wydawca portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl – Abrys Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-124), przy ul. Dalekiej 33 (zwany dalej ?Organizatorem?). Organizator wypełnia swoje zadania poprzez upoważniony podmiot.
3. Podmiotami wspierającymi Konkurs są: Pracownia Edukacji Ekologicznej Eko-Koncept, Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz Media Rodzina.
4. Przedmiotem Konkursu są autorskie hasła proekologiczne promujące segregowanie odpadów (zwane dalej ?Pracami Konkursowymi?), wykonane i nadesłane przez uczestników Konkursu.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.05.2009 r., a zakończy w dniu 30.09.2009 r.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klas I-III szkoły podstawowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wraz z pracą konkursową, przedstawi pisemną zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział Konkursie (załącznik nr 1).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Jury oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
3. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: I, II i III klasa szkoły podstawowej.
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu wysyła swoje Prace Konkursowe pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
a. W przypadku poczty elektronicznej, Uczestnik do dn. 01.09.2009 r. na adres [email protected], w temacie: WSZYSTKIE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI wysyła:
? pracę konkursową w postaci pliku elektronicznego w formacie tekstowym, np. ?doc?, ?rtf?, ?odt?. Plik elektroniczny winien nosić nazwę określoną według następującego klucza: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) kolejny numer pracy (np. Jan Kowalski określa nazwę pliku, stanowiącego jego pracę konkursową jako ? ?kowalski.j.1?).  Pod hasłem uczestnik umieszcza swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon i e-mail rodzica/ opiekuna prawnego),
? wypełnione oświadczenie od rodziców (załącznik nr 1),

b. W przypadku poczty tradycyjnej, Uczestnik  dn. 01.09.2009 r. na adres: ABRYS Sp. z o.o., ul. Daleka 33, 60-124 Poznań, z dopiskiem: WSZYSTKIE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI wysyła:
? pracę konkursową w formie rękopisu, wydruku lub maszynopisu, opisując u góry wedle klucza: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) kolejny numer pracy (np. Jan Kowalski określa nazwę pliku, stanowiącego jego pracę konkursową jako ? ?kowalski.j.1?). Pod skrótową nazwą prac, Uczestnik umieszcza swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon i e-mail rodzica/ opiekuna prawnego,
? wypełnione oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz zgody na wykorzystanie prac (załącznik nr 1).
5. Liczba prac konkursowych przesłanych przez jednego uczestnika Konkursu nie może przekroczyć 5 prac.
6. Prace Konkursowe mogą być nadsyłane w terminie do dnia dn. 01.09.2009 r.
7. Prace Uczestnika może zgłosić jego rodzic / opiekun prawny.
8. Biorąc udział w konkursie, rodzic / opiekun prawny Uczestnika Konkursu, oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje.
10. Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem.

III. KRYTERIA OCEN i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Prace Konkursowe powinny zachęcać do selektywnej zbiórki odpadów. Hasła mają zachęcać do ekologicznych zachowań w zakresie gospodarowania odpadami. Na konkurs mogą być przysyłane prace aktualne, jak i wykonane przez ucznia w przeszłości. Prace Konkursowe powinny być krótkie, chwytliwe, nie muszą być rymowane.
2. Oceny prac nadesłanych na Konkurs dokonuje powołane przez Organizatora Jury, biorąc między innymi pod uwagę ich jakość, oryginalność i zgodność z tematem.
3. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych Jury wybierze po 3 zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.
4. W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przebiegiem głosowania lub przyznaniem nagrody specjalnej ostatecznie rozstrzyga Organizator.
5. Uczestnicy lub rodzice / opiekunowie prawni Uczestników nadsyłają prace do dn. 01.09.2009 r. Wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych nastąpi w terminie do dn. 15.09.2009 r., o czym Organizator poinformuje w terminie do dn. 16.09.2009 r. na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl. Nagrody zostaną wysłane do laureatów konkursu w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników. Do dn. 30.09.2009 r. włącznie Organizator zakończy czynności związane z konkursem.
6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. W uzasadnionych przypadkach Jury może odstąpić od przyznania nagrody bądź ? za zgodą Organizatora ? przyznać dodatkową nagrodę.

IV. NAGRODY
1. Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców następujące nagrody:
? Kategoria: I klasa szkoły podstawowej
o Pierwsze miejsce ? kolorowanka dla dzieci ?Co robić z odpadami??, ekologiczna torba Zakład Zagospodarowania Odpadów, książeczka ?Mam przyjaciela śmieciarza?, płyta z edukacyjnym filmem animowanym  – Zakład Zagospodarowania Odpadów,
o Drugie miejsce – ekologiczna torba Zakład Zagospodarowania Odpadów, książeczka ?Mam przyjaciela śmieciarza?, płyta z edukacyjnym filmem animowanym  – Zakład Zagospodarowania Odpadów,
o Trzecie miejsce –  ekologiczna torba Zakład Zagospodarowania Odpadów, książeczka ?Mam przyjaciela śmieciarza?.
? Kategoria: II klasa szkoły podstawowej
o Pierwsze miejsce – kolorowanka dla dzieci ?Co robić z odpadami??, puzzle edukacyjne, plan lekcji, płyta z edukacyjnym filmem animowanym
o Drugie miejsce – puzzle edukacyjne, plan lekcji, płyta z edukacyjnym filmem animowanym
o Trzecie miejsce – puzzle edukacyjne, kalendarz, płyta z edukacyjnym filmem animowanym , kalendarz, brelok
? Kategoria: I klasa szkoły podstawowej
o Pierwsze miejsce – puzzle edukacyjne, płyta z edukacyjnym filmem animowanym  -, kalendarz, brelok
o Drugie miejsce – puzzle edukacyjne, książeczka ?Mam przyjaciela śmieciarza?, długopis,
o Trzecie miejsce – puzzle edukacyjne, książeczka ?Mam przyjaciela śmieciarza?.
2. Dodatkowo Organizator przewiduje nagrodzenie autorów wyróżniających się prac kolorowankami, ekologicznymi torbami, książeczkami  oraz puzzlami.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgłoszenie udziału do Konkursu, poprzez przesłanie pracy konkursowej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
2. Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród, zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, wysyłania informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
3. Każdy uczestnik, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, zgłoszenia modyfikacji bądź wystąpienia o ich usunięcie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie łącz internetowych, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają Prace Konkursowe.
2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym uczestników Konkursu za pośrednictwem portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.
5. Przesyłając zgłoszenie na adres Organizatora, Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zgadza się na wykorzystywanie przesłanej przez niego Pracy Konkursowej do określonych celów promocyjnych, takich jak możliwość publikacji haseł na torbach ekologicznych przygotowywanych na Targi Poleko.
6. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

                      Organizator Konkursu

Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

?Ja, niżej podpisany??????????????????????????????
jako rodzic / opiekun prawny nieletniego?????????????????????(dane dziecka)
oświadczam, że zgłoszona do konkursu ?Wszystkie dzieci segregują śmieci?  (organizator:
Abrys  Sp. z o.o.)  praca stanowi wytwór mojego dziecka, któremu przysługują do niego prawa autorskie.  Jednocześnie w imieniu??????????????????????????..(dane dziecka) oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora, a także zgadzam się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

Ponadto  wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
w I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Wszystkie dzieci segregują śmieci?   organizowanego przez Abrys Sp. z o.o.

Akceptuję warunki regulaminu.

??????????????????????.
Data i czytelny podpis prawnego opiekuna dziecka

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom z całej Polski konieczności segregacji odpadów. / Fot. Maciek Pelc, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię