Centrum Edukacji Ekologicznej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Powstało w odpowiedzi na rosnące potrzeby mieszkańców miasta w zakresie rozwijania wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu
Ul. Portowa 2
98-200 Sieradz

e-mail: [email protected]
Telefon: +48 43 822 38 63
Faks:  +48 43 822 38 45
Telefon komórkowy: +48 0 695 278 484

Strona internerowa: www.ceesieradz.webhost.pl

Otoczenie obiektu stanowi  Park Staromiejski o powierzchni 4,5ha – najstarszy park Sieradza, założony w 1825 roku. Drzewostan parku składa się z gatunków głównie liściastych (klon zwyczajny, lipa drobnolistna, klon jawor, grab pospolity, lipa szerokolistna), w których gnieżdżą się ptaki: dzięcioł duży, dzięcioł zielony, dzięciołek, sikorki i szpaki. Centralną część parku zajmuje staw z wyspą porośniętą wierzbą białą,  płaczącą. W centrum parku zlokalizowany jest również amfiteatr wkomponowany we fragment starodrzewu.

W otoczeniu centrum znajdują się również piękne tereny rekreacyjne  nadbrzeża rzeki Warty i szerokie, otaczające rzekę łegi, które stanowią Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu. CEE  jest jednostką służącą powszechnej edukacji ekologicznej obejmującej zarówno dzieci, młodzież szkolną jak i dorosłych. Jest miejscem, gdzie można korzystać z profesjonalnie prowadzonych zajęć warsztatowych, przeprowadzić szkolenia dla wszystkich zainteresowanych problematyką ekologiczną. Ośrodek oferuje 2 sale szkoleniowe na 60 miejsc, pracownię multimedialną, 9 pokoi z łazienkami. MOSiR w Sieradzu dysponuje ponadto dodatkową bazą noclegową w położonym w odległości ok. 300m Hotelu TRAX z 32 miejscami noclegowymi oraz czynnym sezonowo Ośrodku Wypoczynkowym w Sieradzu-Męce z 60 miejscami noclegowymi.

CEE jest wyposażone w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zadań edukacji ekologicznej ze środków Urzędu Miasta w Sieradzu oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Oferta edukacyjna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników zajęć i wycieczek ekologicznych ( a było ich w 2010r. ponad 4350 ) ponownie zapraszamy  na zajęcia terenowe w Sieradzu  oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w Sieradzu-Męce w nowym roku kalendarzowym 2011.

Proponowane warsztaty  mają charakter niekomercyjny, zaś uczestnictwo w nich jest całkowicie bezpłatne. Zależnie od potrzeb dostosowane są  dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistó i  trwają 60 lub 90 minut (jedna-dwie godziny lekcyjne). Zainteresowani  proszeni są o kontakt telefoniczny z Barbarą Rogozińską – kierownikiem Centrum Edukacji Ekologicznej  pod nr tel. 043 822 38 63, kom. 0 695 278 484 lub e-mail: [email protected]

Tematyka zajęć:

1.   Akademia Ochrony Przyrody

Zajęcia odbywają się na ścieżce edukacyjnej  „W Sieradzu nad rzeką Wartą” przebiegającej  przez obszar miasta o szczególnych walorach rekreacyjnych, przyrodniczych i krajobrazowych.  Wielowiekowe działania gospodarcze na terenie  miasta Sieradza doprowadziły do znacznego przekształcenia środowiska przyrodniczego, dlatego też pozostało niewiele terenów, których walory przyrodnicze preferowałyby do ochrony prawnej.  W związku z tym trasa ścieżki obejmuje jedyny miejski obszar  przyrodniczy objęty ochroną prawną – „Nadwarciański” Obszar Chronionego Krajobrazu oraz teren Parku Staromiejskiego. Wiadomości zdobyte na warsztatach trwale zapadną w pamięć uczniów, gdyż poparte będą ich własnymi obserwacjami i doświadczeniami.   
 
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, przy dużym udziale zajęć ruchowych i wykorzystaniu kart pracy . Poziom dostosowany jest do różnych grup wiekowych (przy tej samej tematyce stosowane są inne metody). Ze względu na formy pracy, grupy powinny liczyć od 20 do 30 osób.

Zajęcia będą miały na celu poznanie komponentów przyrody w parku i nad rzeką. Forma zajęć będzie skłaniała do aktywnego kontaktu z przyrodą, namacalnego poznania jej składników,  z którymi często mamy kontakt ale nie zawsze w codziennym życiu zwracamy na nie uwagę. Obcowanie z przyrodą będzie najlepszą formą na zachęcenie młodego pokolenia do zgłębiania wiedzy o otaczającym nas najbliższym otoczeniu, w którym żyjemy oraz  uwrażliwieniu dzieci i młodzieży  na aspekt ochrony środowiska i aktywnego działania w tym zakresie.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

2.   Przyroda wokół nas – Ptaki

Poznanie podstawowej wiedzy o ptakach, ich budowie ciała i upierzeniu, poznanie charakteru głosów ptasich, nabycie przekonania o potrzebie ochrony zagrożonych gatunków,  nabycie umiejętności dostrzegania świata awifauny, kształtowanie wrażliwości na otaczający nas świat przyrody.

Zajęcia rozpoczynają się prezentacją w sali edukacyjnej zawierającą omówienie budowy ptaków – części ciała i upierzenia, ogólną charakterystykę siedliska leśnego, charakterystykę gatunków zamieszkujących środowisko leśne, przedstawienie sposobów obserwacji, liczenia i rozpoznawania ptaków, prezentacja nagrań głosów niektórych ptaków.

Po przeprowadzeniu prezentacji w sali wychodzimy na zewnątrz i udajemy się najpierw na spacer po terenie parku lub ośrodka wypoczynkowego w Sieradzu-Męce. Po uprzednio obranej trasie przemieszczamy się powoli zwracając uwagę na rodzaj danego miejsca z uwzględnieniem zadrzewienia. Dokonujemy obserwacji napotkanych ptaków, próbujemy określić gatunki, rozpoznać głosy i policzyć. Jeśli zajęcia odbywają się na terenie ośrodka w Męce wychodzimy poza teren ośrodka i idziemy nad wodę w wyrobisku starej żwirowni. Tutaj zwracamy uwagę na możliwość zaobserwowania ptaków środowiska podmokłego. Po obejściu żwirowni zawracamy i zagłębiamy się w las. Idziemy szerokim łukiem dookoła  ośrodka.  Na naszej trasie znajduje się las o zróżnicowanym drzewostanie /także starodrzew dębowy/. Podczas obserwacji i nasłuchiwania głosów zwracamy uwagę na duże prawdopodobieństwo zauważenia takich ptaków jak: myszołów, jastrząb, kruk, dzięcioł czarny i duży, sójka, sroka, kos, śpiewak i wiele innych gatunków z rodziny wróblowatych. Podczas warsztatów  w terenie wypełniamy karty pracy.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

3.   "O czym szumią stare drzewa?" – warsztaty rowerowe

To dłuższe, bo 2-3 godzinne zajęcia prowadzone przez licencjonowanych przewodników turystycznych   na trasie utworzonej  w 2010r. ścieżki przyrodniczo-kulturowej szlakiem sieradzkich pomników przyrody. Uczniowie pokonując  trasę ścieżki na 9 przystankach omawiają poszczególne okazy sędziwych drzew, słuchają „opowieści drzew” o historii miejsc, w których rosną. Trasa ścieżki liczy ok. 17km i dlatego proponujemy pokonać ją rowerami (na wyposażeniu CEE  znajduje się 20 rowerów przeznaczonych dla uczestników warsztatów).  Ponadto proponujemy również pokonanie skróconej trasy (ok. 5 km w ścisłym centrum miasta) pieszo. Dla uczestników warsztatów przewidzieliśmy foldery promujące ścieżkę z załącznikiem w postaci płyty CD z opowieściami drzew.

Forma prowadzonych warsztatów dostosowana jest do wieku uczestników. Może być skierowana zarówno do dzieci młodszych jak i młodzieży gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych.
 
4.   Rzeka Warta – nasz skarb

1,5 godzinne zajęcia polegające na poborze prób wody z rzeki i wykonaniu prostych oznaczeń laboratoryjnych jej zanieczyszczenia. Oznaczenia wskaźników zanieczyszczeń wody rzecznej wykonywane samodzielnie przez uczniów za pomocą prostych zestawów laboratoryjnych są bardzo lubianą formą edukacji proponowaną w naszej placówce. Na podstawie oznaczanej zawartości jonów azotanowych, jonów fosforanowych, jonów amonowych oraz twardości, ph uczestnicy warsztatów porównują kolor próbki ze skalą kolorymetryczną i z jej pomocą szacują zawartość poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia w wodzie. Przy okazji omawiamy wpływ działalności człowieka na rzeki oraz znaczenie wód powierzchniowych w środowisku.

Forma prowadzonych warsztatów dostosowana jest do wieku uczestników. Może być skierowana zarówno do dzieci młodszych jak i młodzieży gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię