Projekt prowadzi Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa w Poznaniu w partnerstwie
z Fundacją IUCN Polska. Współpraca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”; Jest on realizowany od 1 lutego br. do 31 listopada br.


Działania niniejszego projektu zaplanowano w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne ludności terenów wiejskich Wielkopolski.
Jako jeden z głównych celów operacyjnych w na najbliższe lata w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 przyjęto działania służące poprawie jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Cel ten realizowany będzie przede wszystkim poprzez przeciwdziałania erozji gleb przez min. wprowadzanie zadrzewień śródpolnych (Strategia….). Powodzenie realizacji tego celu zależy m.in. od zapewnienia właściwej edukacji w tym zakresie. Podniesienie świadomości w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu rolniczego, szczególnie nt. roli zadrzewień jako stref buforowych kształtujących różnorodność biologiczną, przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód i erozji gleb decyduje ponadto o wykorzystaniu szansy jaką dają programy rolnośrodowiskowe.
Gospodarka odpadami stanowi oprócz właściwego kształtowania krajobrazu, jeden z priorytetów w zakresie ochrony środowiska w Wielkopolsce. W Strategii podkreśla się potrzebę zminimalizowania ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów. Na terenach wiejskich niewłaściwa gospodarka odpadami przejawia się min. tzw. małą emisją powodowaną przez spalanie np. plastikowych odpadów w piecach domowych. Zjawiska tego typu mają często podłoże w niedostatecznej wiedzy, a co za tym idzie niskiej świadomości szkodliwości takich działań.
Niniejszy projekt stawia sobie również za cel aktywację lokalnych grup społecznych co jest odpowiedzią na zapis w Strategii… wskazujący na potrzebę budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie i wsparcie form samoorganizacji społecznej, wsparcie edukacji obywatelskiej, promocja aktywności lokalnej, rozwój infrastruktury instytucji trzeciego sektora oraz wzmocnienie partnerstwa administracji z mieszkańcami. 
Cele
Głównym celem niniejszego projektu jest podnoszenie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie ochrony środowiska oraz zasad kształtowania krajobrazu rolniczego Wielkopolski. Równie ważnym celem projektu jest stymulacja społeczności lokalnych do partnerskiej współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony środowiska.
Projekt ma następujące cele szczegółowe:
1. Wyłonienie lokalnych liderów, którzy aktywnie zaangażują się w tworzenie sześciu modelowych koalicji (Grup Inicjatyw Lokalnych – GIL) pracujących na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów ekologicznych.
2. Przeszkolenie liderów w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu rolniczego oraz metod tworzenia lokalnych koalicji zaangażowanych w rozwiązywanie lokalnych problemów ekologicznych.
3. Wypracowanie metod współpracy organizacji społecznych z administracją publiczną w celu wspólnego rozwiązywania problemów będących przeszkodami dla rozwoju zrównoważonego.
4. Wykształcenie postaw obywatelskich oraz stymulowanie aktywności społecznej i kooperacji w obszarze ochrony środowiska i krajobrazu.
5. Ułatwienie dostępu do informacji na temat szkodliwości substancji toksycznych, powstających w wyniku niewłaściwej gospodarki odpadami.
6. Szerzenie wiedzy na temat wpływu zadrzewień śródpolnych na ograniczanie erozji gleb, zapobieganie zanieczyszczaniu wód, zachowanie różnorodności biologicznej oraz na temat zasad sadzenia zadrzewień.
7. Podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej społeczności wiejskiej w oparciu o aktywne formy edukacji młodzieży oraz oddziaływanie na miejscowe autorytety.

Działania:
W działaniach projektu stosuje się metody edukacji aktywnej.
Aktywności skierowane dla dorosłych to: szkolenia i warsztaty, sadzenie wzorcowych zadrzewień.
Aktywności ukierunkowane na młodzież to: konkursy, rajdy, akcje sprzątania.
Inne działania przewidziane w projekcie to: publikacje, strona www, konferencje.
Zagadnienia, z zakresu których prowadzona jest edukacja, obejmują następujące tematy:
· współpraca w koalicji, partnerstwie,
· funkcje zadrzewień w krajobrazie rolniczym, zasady ich sadzenia,
· gospodarka odpadami, szkodliwość trwałych związków organicznych.
Rezultaty:
· koalicje lokalne (Grupy Inicjatyw Lokalnych) – uczestnicy zdobędą wiedzę i wykształcą w sobie wartości, które podniosą ich świadomość ekologiczną. W trakcie warsztatów oraz wspólnej organizacji szkoleń, rajdów, sprzątania okolicy oraz sadzenia zadrzewień zdobędą umiejętności kooperacji i wspólnego rozwiązywania problemów na rzecz swojego środowiska;
· koalicja regionalna – organizacje pozarządowe i inne instytucje zadeklarują współpracę na rzecz ochrony i wprowadzania zadrzewień oraz edukacji ekologicznej na terenach wiejskich Wielkopolski;

Zapraszamy osoby z gmin wiejskich, którym nie jest obojętne środowisko przyrodnicze w którym żyją i chcą wziąć udział w działaniach naszego projektu!

Kontakt: Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa, 61-776 Poznań,
ul. Woźna 12/5, tel. 61 851 73 97, [email protected]; www.aktywni-wielkopolanie.pl 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię