KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
Trwałe Związki Organiczne – groźne trucizny wokół nas

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „ Aktywni Wielkopolanie w ochronie środowiska i krajobrazu rolniczego”
2. Konkurs ma następujące cele:
a. szerzenie wiedzy na temat trwałych związków (zanieczyszczeń) organicznych TZO i ich szkodliwości dla środowiska i zdrowia człowieka;
b. mobilizację młodzieży do aktywnego poszukiwania informacji na temat związków przyczynowo-skutkowych między postępowaniem ludzi, stanem środowiska a zdrowiem człowieka;
c. wzrost świadomości społeczności wiejskiej w zakresie skutków niewłaściwej gospodarki odpadami, zwłaszcza nt. spalania odpadów w gospodarstwach domowych;
d. wykształcenie oraz utrwalenie postaw i zachowań proekologicznych;
3. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych zamieszkali w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego, bądź uczący się w szkołach zlokalizowanych na terenie takich gmin.
4. Prace konkursowe prosimy przysyłać w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2007 roku na adres:
Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa w Poznaniu,
ul. Woźna 12/5, 61-776 Poznań,
z dopiskiem na kopercie:
konkurs „Trwałe Związki Organiczne – groźne trucizny wokół nas”;
5. Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna wykonana w programie Microsoft PowerPoint;
6. Treść prezentacji powinna zawierać:
a. wyjaśnienie czym są trwałe związki (zanieczyszczenia) organiczne (TZO, ang. Persistent Organic Pollutants POPs),
b. przykłady TZO;
c. źródła i sposoby powstawania TZO;
d. drogi wnikania do organizmu i wpływ TZO na zdrowie człowieka;
e. przykłady szkodliwego wpływu na środowisko przyrodnicze terenów wiejskich;
f. związek między gospodarką odpadami a powstawaniem i emisją TZO (w tym spalanie odpadów w gospodarstwach domowych)
g. najważniejsze zasady ograniczania powstawania, emisji i szkodliwości TZO w gospodarstwie wiejskim;
7. Dopuszczalna liczba slajdów 25 do 35;
8. Prezentacja powinna posiadać slajd tytułowy obejmujący:
a. tytuł (jednobrzmiący z tytułem konkursu)
b. ewentualny podtytuł według pomysłu uczestnika
c. imię i nazwisko uczestnika
d. klasę, nazwę i adres szkoły
e. imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
9. Zabrania się korzystania z gotowych szablonów projektu i kreatora zawartości dostępnych w programie PowerPoint;
10. Dozwolone jest korzystanie z dostępnych w programie opcji układu slajdów i animacji niestandardowych;
11. Dopuszcza się używanie fotografii i innych elementów graficznych pozyskanych z Internetu lub skanowanych z publikacji drukowanych, ale pod warunkiem, że nie zostały one zastrzeżone, a adres strony internetowej lub nazwisko autora i data publikacji zostaną zamieszczone w prawym dolnym rogu użytej grafiki;
12. Ocenie podlegają:
a. koncepcja ogólna oraz wartość merytoryczna prezentacji;
b. oryginalność i inwencja sposobu przedstawienia problemu;
c. przejrzystość i klarowność prezentowanych treści;
d. walory stylistyczne, estetyczne oraz umiejętność wykorzystania elementów animacji;
e. zawartość samodzielnie wykonanych elementów graficznych (schematów, fotografii itp.);
13. Prace prosimy nadsyłać w formie nagrania na opisanej płycie CD w twardej oprawie oraz w formie wydruku roboczego czarno-białego ( nie więcej niż 4 slajdy na stronie); Prosimy o oznaczenie na płycie i wydruku wersji programu, w którym prezentacja została wykonana;
14. Do wersji drukowanej należy dołączyć wykaz publikacji i wykaz materiałów internetowych użytych do przygotowania pracy oraz krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanej pracy i posiada się do nich prawa autorskie. Do koperty tej należy także włożyć zaadresowaną do siebie, pustą kopertę z naklejonym znaczkiem. Zostanie ona wykorzystana do wysłania informacji o wynikach konkursu.
15. W konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w konkursie. Jury może także wyróżnić dowolną liczbę prac. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody autorów dla najlepszych prac oraz wyróżnienia za zajęcie dalszych miejsc.
16. Prosimy o załączenie adresu dla korespondencji, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego i adresu elektronicznego do uczestnika oraz nazwisko, adres i telefon nauczyciela opiekuna, jeżeli nadzoruje pracę;
17. Nadsyłając prace na konkurs i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych przez Regionalną Wielkopolską Izbę Rolno-Przemysłową w Poznaniu. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
18. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji (drukiem oraz w Internecie) we wszystkich materiałach związanych z projektem, z zaznaczeniem nazwiska autora i miejsca, które zajęła w konkursie (dotyczy to także prawa udzielania licencji innym podmiotom, publikującym informacje o projekcie).
19. Nadesłane prace nie będą zwracane.
20. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres Regionalnej Wielkopolskiej Izby Rolno Przemysłowej w Poznaniu pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
21. Więcej informacji o projekcie i konkursach znajduje się na stronie
www.aktywni-wielkopolanie.pl

Projekt finansowany jest ze środków:
Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię