ekodopowiedzialni w biznesie nagrody Envicon

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie Ekoodpowiedzialni w Biznesie odbyła się podczas Gali Kongresu ENVICON 12 grudnia we Wrocławiu. Tegorocznymi laureatami zostali Jeronimo Martins Polska S.A., firma KOM-EKO oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi-Polskie”

Dzięki konkursowi wyróżnione zostają podmioty podejmujące zróżnicowane inicjatywy przyjazne środowisku oraz prowadzące działania inwestycyjne, edukacyjne lub informacyjne. „Ekoodpowiedzialni w biznesie” to nie tylko konkurs, ale także dowód na to, że odpowiedzialne, prośrodowiskowe działania są naprawdę ważne.

Jeronimo Martins Polska

Ochrona środowiska to w Biedronce bardzo ważny element zarządzania firmą, wdrażany na wszystkich etapach działalności. W przyjętej i realizowanej przez Strategii ochrony środowiska skoncentrowano się na kluczowych obszarach. Zaliczają się do nich walka ze zmianami klimatu, w tym promowanie odpowiedzialnych postaw, środków ograniczających zużycie energii i emisji gazów cieplarnianych oraz inwestowanie w odnawialne źródła energii. Ponadto celami są zachowanie bioróżnorodności na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym, zarządzanie odpadami i zobowiązanie do ograniczania ich ilości, a także dążenie do optymalizacji wykorzystania zasobów i domykanie obiegu materiałów. Równie ważne jest poodnoszenie świadomości pracowników oraz klientów przez edukację i rozwój kultury środowiskowej wśród interesariuszy.

Biedronka podpisała umowę z firmą Grow Energy, na podstawie której od 2022 do 2025  2000 sklepów sieci zostanie wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Farmy wyprodukują 78 GWh rocznie, które zabezpieczą częściowo potrzeby energetyczne sklepów oraz centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Łączna moc zainstalowanych farm fotowoltaicznych, które od 2023 roku będą produkowały zieloną energię dla Biedronek to 72 MWp.

Biedronka współpracuje też z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody “Salamandra” na rzecz ochrony sześciu zagrożonych gatunków zwierząt występujących w Polsce: żubra, wilka, rysia, jeża, sóweczki i morświna. Dodatkowo sieć od 2022 roku prowadzi projekt ZAPYLACZE. W nowym Centrum Dystrybucyjnym w Stawigudzie otworzono pierwszy Hotel dla Zapylaczy. W 2023 r, zaplanowano w  ramach współpracy z Lasami Państwowymi postawienie nowych hoteli dla zapylaczy na terenie 10 nadleśnictw.

KOM-EKO

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego jest fundamentem działań KOM-EKO. W 2021 roku Spółka KOM-EKO rozpoczęła działania zmierzające do usystematyzowania zarządzania obszarem środowiskowym, społecznym oraz ładem korporacyjnym. Spółka stworzyła mapę swoich interesariuszy, aby lepiej zrozumieć ich perspektywę oraz zidentyfikować ich oczekiwania, przeprowadziliśmy wśród nich badanie ankietowe oraz wywiady indywidualne z przedstawicielami poszczególnych grup. W rezultacie opracowana została matryca istotności, która przedstawia kluczowe tematy. W efekcie w styczniu 2022 roku powstała pierwsza Strategia ESG Spółki KOM-EKO. Strategia obejmuje 3 filary i określa kierunki i cele strategiczne, a także definiuje miary realizacji. Kolejny krokiem KOM-EKO S.A. na ścieżce zrównoważonego rozwoju była publikacja pierwszego raportu ESG.

Odbierane przez KOM-EKO odpady są przetwarzane, a firma jest wiodącym producentem paliwa alternatywnego RDF, które zastępuje surowce kopalne i wykorzystywane jest przez cementownie do produkcji energii cieplnej oraz wytwarzania klinkieru. Z odpadów pochodzenia roślinnego, które ulegają biodegradacji produkuje się Humukom (środek poprawiający jakość gleby). Produkt ten wykorzystuje się do pielęgnacji terenów zieleni. Poza realizacją usług związanych z zarządzaniem odpadami kluczową aktywnością jest prowadzenie edukacji ekologicznej.

Izba Gospodarcza „Wodociągi-Polskie”

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. IGWP prowadzi działalność doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Reprezentuje interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań jest również działanie na rzecz ochrony środowiska.

Reprezentując członków, przedstawiciele Izby aktywnie uczestniczą w pracach legislacyjnych na szczeblach rządowym, parlamentarnym, samorządowym, uczestniczą w oficjalnych i roboczych spotkaniach organów władzy publicznej, administracji samorządowej oraz innych instytucji i organizacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Współpracują z europosłami i polskimi parlamentarzystami. Jednym z ważniejszych zadań IGWP jest zapewnienie członkom wpływu na otoczenie prawne, regulujące warunki funkcjonowania branży.

IGWP w celu realizacji  ww. zadań tworzy projekty aktów prawnych, jak również na bieżąco monitoruje i uczestniczy w pracach legislacyjnych na każdym z etapów tworzenia przepisów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię