400 mln złotych czeka ma autorów innowacyjnych rozwiązan w kwestii zagspodarowania odpadów, racjonalizacją wykorzystania wód i pozyskiwania energii. Ruszył nabór wniosków w II edycji konkursu w ramach Programu Gekon ? Generator Koncepcji Ekologicznych.

konkurs został podzielony na dwa etapy: dotyczący fazy badawczo-rozwojowej oraz fazy wdrożeniowej projektów. W pierwszej fazie przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie planowanych prac badawczo-rozwojowych w jednym z obszarów związanych z:

  •     pozyskiwaniem gazu niekonwencjonalnego,
  •     efektywnością energetyczną i magazynowaniem energii,
  •     ochroną i racjonalizacją wykorzystania wód, pozyskiwaniem energii z czystych źródeł lub nowatorskimi metodami otrzymywania paliw,
  •     energii i materiałów z odpadów, a także z recyklingu odpadów.

Po ukończeniu prac badawczo-rozwojowych, wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w zakresie wdrożenia opracowanego rozwiązania. Dotację będą mogły uzyskać jedynie projekty zakładające opracowanie i wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu – wyrobu albo usługi (innowacja produktowa) lub procesu technologicznego (innowacja procesowa).

Dla kogo wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, grupy firm, jak i konsorcja naukowe. Kwota do rozdysponowania na fazę badawczo-rozwojową w drugim konkursie wyniesie co najmniej  36 mln zł. Przypominamy, że Na ten sam etap w pierwszym konkursie przeznaczono 77 mln zł.

Wśród zwycięskich 24 projektów znalazły się m.in.: inteligentne gniazdo energetyczne, wykorzystujące innowacyjne technologie pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych, projekt inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym oraz opracowanie i wdrożenie nowych technologii tzw. małych elektrowni wiatrowych, które znajdą zastosowanie w instalacjach przydomowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie fazy badawczo-rozwojowej w tej edycji programu jest jednoetapowy. Składanie dokumentów będzie możliwe od 9 sierpnia do 8 września 2014 r. wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego OSF: https://osf.opi.org.pl. Nabór wniosków w programie Gekon o dofinansowanie fazy wdrożeniowej prowadzony będzie w trybie ciągłym, po zakończeniu fazy badawczo-rozwojowej.

Środki na realizację fazy badawczo-rozwojowej będą wypłacane w formie zaliczek lub refundacji przez NCBR, zaś za wypłatę środków za realizację fazy wdrożeniowej odpowiedzialny będzie NFOŚiGW. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi do 24 miesięcy dla fazy badawczo-rozwojowej oraz do 36 miesięcy dla fazy wdrożeniowej.

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio: dla fazy badawczo-rozwojowej ? od 0,5 mln zł do 10 mln zł na projekt oraz do 20 mln zł na projekt dla fazy wdrożeniowej (lecz nie więcej niż 5-krotność kwoty dofinansowania fazy badawczo-rozwojowej). Warunkiem dofinansowania realizacji projektu jest udział finansowy lub rzeczowy przedsiębiorcy/przedsiębiorców/grupy przedsiębiorców w kosztach realizacji fazy badawczo-rozwojowej (min. 20% kosztów kwalifikowanych fazy B+R).

Wnioskodawcy, którzy po zakończonej fazie badawczo-rozwojowej uzyskali pozytywną ocenę wdrażalności projektu, mogą następnie złożyć wniosek o dofinansowanie fazy wdrożeniowej (te wnioski składane będą w trybie naboru ciągłego, w formie elektronicznej do NFOŚiGW).

Gekon powstał z myślą o pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki oraz jako wsparcie opracowania i wdrażania innowacyjnych technologii proekologicznych w sektorze prywatnym. Program wychodzi naprzeciw wyzwaniom określonym w unijnej strategii Europa 2020 i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2020. Aby spełnić wymogi nałożone przez Unię Europejską oraz rozwijać się w kwestii zagospodarowania odpadów i pozyskiwania energii, NFOŚiGW zapewnia pomoc w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie, umożliwiając polskim przedsiębiorcom korzystanie w swoich firmach z nowoczesnych technologii, przyczyniając się również do rozwoju gospodarki w Polsce.

Budżet całego Programu, realizowanego do 2019 roku, to 400 mln złotych, z czego na fazę wdrożeniową zostało przeznaczonych 160 mln zł (kwota na oba konkursy).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię