Do 12 kwietnia trwa nabór prac w konkursie na plakat Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, studentów i absolwentów artystycznych szkół wyższych organizowany przez Fundację Nasza Ziemia we współpracy z Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej.

Tematem konkursu jest plakat edukacyjno-informacyjny, którego zadaniem jest upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o potrzebie poszanowania wody, a w szczególności: niemarnowania wody, malejących zasobów wodnych, wpływie braku wody na człowieka i środowisko oraz znaczenie wody w przyrodzie.

Nagrody: Jury, pod przewodnictwem plakacisty Andrzeja Pągowskiego przyzna jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Autor lub autorzy plakatu nagrodzonego Nagrodą główną otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł. brutto. Autor lub autorzy każdego z dwóch wyróżnień otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł.

Zasady udziału w konkursie:
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie oryginalnego plakatu, który będzie wykorzystany przez Fundację Nasza Ziemia w Kampanii rzecz Rozwoju Zrównoważonego
3. Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery grają główną rolę – wtedy autor plakatu ustala również hasło przewodnie. Można także przedstawić pracę bez hasła, posługując się tylko obrazem.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 projekty.
5. Można zgłosić do Konkursu projekt, który jest pracą zbiorową.
6. Plakat należy zaprojektować w układzie pionowym w formacie B1 oraz w formacie 120×180 cm
7. U dołu Plakatu należy pozostawić wolną przestrzeń wysokości 15 cm (w Formacie B1) i 40 cm (w formacie do nośników City Light), na umieszczenie logotypów partnerów kampanii.
8. Wszystkie projekty muszą zostać przesłane jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które następnie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej. Nie należy wówczas przysyłać żadnych wydruków ploterowych.
9. Projekty, należy zapisać jako CMYK w formacie TIFF (spłaszczony, bez warstw) o wielkości 70,7 x 100 cm z rozdzielczością 350 dpi. Dokument należy nazwać dowolną sześciocyfrową liczbą z rozszerzeniem „.tif”, np. 357246.tif. Liczba ta jest godłem pracy. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi mieć inne godło. Projekt powinien zostać nagrany na płycie CD. Na jednej płycie CD można zapisać tylko jeden projekt. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi zostać nagrana na osobnej płycie i opatrzona osobnym godłem.
10. Na każdej płycie CD należy napisać to samo godło, którym nazwany został zapisany na niej dokument. Na płycie oprócz godła nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do każdej płyty należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.naszaziemia.pl i www.igrz.com.pl.
11. Płyty CD z dołączonymi kartami zgłoszenia muszą dotrzeć do siedziby Organizatora Konkursu pod adresem Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3/5, 02-528 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na plakat”, do dnia 12 kwietnia 2013 roku do godziny 17.00. Prace, które dotrą po tym terminie, nie będą oceniane.
12. Dodatkowo każdy uczestnik, zobowiązany jest do dnia 12 kwietnia 2013 roku do godziny 16.00 przesłać pod adresem mailowym organizatora konkursu [email protected] wglądówkę swojego projektu. Do tego celu projekt należy zapisać jako CMYK w formacie JPEG (Maximum Quality) o wielkości 7,07 x 10 cm z rozdzielczością 35 dpi. Dokument należy nazwać tym samym godłem pracy, o którym mowa w punkcie 10 regulaminu, ale z rozszerzeniem .jpg, np. 357246.jpg. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, musi przesłać wglądówki każdej z nich.

Konkurs przeprowadzony jest w ramach drugiego etapu Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia od 2012 roku. Celem kampanii jest propagowanie pojęcia i stylu życia opartego na zasadzie rozwoju zrównoważonego, a w szczególności prostych sposobów ochrony środowiska na co dzień, ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększanie efektywności energetycznej.

Organizatorzy konkursu: Fundacja Nasza Ziemia i Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

Kontakt: Agnieszką Wieczorek, [email protected], tel. 22 622 81 18 lub 500 393 567.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię