Wrześniowa akcja „Sprzątanie Świata – Polska” rozpoczyna II edycję Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej. Celem programu jest promocja selektywnej zbiórki odpadów przez edukację i rozwój infrastruktury w gminach oraz doskonalenie i stanowienie prawa ochrony środowiska. Światowej sławy plakacista, Andrzej Pągowski, tak jak w ubiegłym roku podarował plakat mający propagować akcję.
Artysta wymyślił również rymowankę „Świat sam sobie nie da rady – segregujmy więc odpady” i poprosił, aby wszyscy, którzy dostaną plakat, dzielili się jego treścią z innymi przez cały rok szkolny, gdyż ma on inspirować oraz spełniać funkcję edukacyjną i informacyjną. Jest na to dużo czasu – Program Publicznej Edukacji Ekologicznej będzie trwał od września br. do czerwca 2007 r.
Kluczowym elementem Programu jest całoroczna kampania w mediach (spoty radiowe i telewizyjne, billboardy, plakaty, Internet). Udział Telewizji Polskiej i Polskiego Radia jest wyrazem realizacji ich misji – kształtowania przyjaznych środowisku postaw. Jest to największa, prowadzona na skalę ogólnopolską inicjatywa ekologiczna w kraju. Jej organizacją zajmują się wspólnie najważniejsze organizacje odzysku, a zarządza nią bezpośrednio Fundacja Nasza Ziemia, tworząc razem Koalicję Edukacji Ekologicznej.
Pozytywna koalicja
Koalicja jest otwarta na nowych partnerów, gminy, związki gmin, organizacje społeczne, przedsiębiorców i media. Tylko bowiem poprzez międzysektorową współpracę możliwe jest prowadzenie spójnego i długofalowego programu edukacyjnego. Program był konsultowany z Ministerstwem Środowiska, a strategicznego wsparcia udzielił NFOŚiGW. Patronat nad nim sprawują prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowie środowiska, gospodarki, edukacji oraz pracy i polityki społecznej, ambasador Australii, prezes NFOŚiGW, marszałkowie województw, wojewodowie i prezydenci miast wojewódzkich.
Koalicja przeprowadziła analizę rynku odpadów opakowaniowych w Polsce. Jej wyniki nie są optymistyczne. Jest dużo do zrobienia, gdyż grozi nam nie tylko pogorszenie się stanu środowiska naturalnego, ale również kary ze strony Unii Europejskiej za nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Wspólnie przygotowany Program ma pomagać, ale nie wyręczać. Dlatego bez zaangażowania społeczeństwa, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, posłów, mediów, organizacji społecznych i przedsiębiorców nie będzie możliwe osiągnięcie celu, jakim jest czysta, ekologiczna i zdrowa Polska, Europa, Ziemia.
W Programie w ramach edukacji praktycznej organizowana jest akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, II edycja Konkursu Grantowego (pula grantów 100 tys. zł), konkurs dla szkół „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny”, Społeczna Sieć Monitoringu Środowiska oraz badania ankietowe (ankiety w Internecie i sprawozdania).
Dekada edukacji
Program Publicznej Edukacji Ekologicznej jest ważnym elementem realizującym strategię zrównoważonego rozwoju. Pod patronatem ONZ UNESCO ogłosiło lata 2005-2014 Dekadą Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkie kraje członkowskie ONZ mają w tym okresie w sposób szczególny prowadzić edukację ekologiczną dla zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest zwrócenie uwagi na centralną rolę edukacji w osiąganiu celów, wzmacnianie powiązań i budowanie sieci współpracy między różnymi grupami. Wizja zrównoważonego rozwoju ma być promowana w mediach. Jednym z celów jest także podnoszenie jakości uczenia i nauczania o zrównoważonym rozwoju oraz tworzenie odpowiednich strategii na każdym poziomie decyzyjnym.


Dominik Dobrowolski, Fundacja Nasza Ziemia, Warszawa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię