W przyszłą środę w Narodowym Funduszu odbędzie się Forum ?Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje”, poświęcone dyskusji nad nowymi kierunkami działań w zakresie edukacji ekologicznej, które uwzględnione zostaną przy opracowywaniu wyżej wspomnianych dokumentów oraz wymianie doświadczeń na temat skutecznych metod promowania idei ekoinnowacji w Polsce.

26 września 2012 r. Rada Nadzorcza NFOSiGW zatwierdziła Strategię działania NFOSiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. Generalnym celem Strategii jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

Cel ten będzie realizowany w ramach czterech priorytetów środowiskowych:

  1. ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;
  2. racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
  3. ochrona atmosfery
  4. ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,

jako działanie horyzontalne, realizowane przekrojowo w każdym z priorytetów wymieniono m.in. edukację ekologiczną oraz ekoinnowacje. Ze względu na wagę i znaczenie edukacji ekologicznej w Strategii działania NFOSiGW wskazano na konieczność opracowania odrębnej Strategii edukacji ekologicznej.

Zarówno przy realizacji celów Strategii, jak też towarzyszących działań z zakresu edukacji ekologicznej zakładana jest ścisła współpraca z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska oraz partnerami zewnętrznymi i beneficjentami. Płaszczyzny współpracy Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska określa Wspólna strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku, zatwierdzona w 2012 r., w której również wyszczególniono działanie pt. „Wspólne działanie Funduszy zmierzające do wdrażania wysokiej jakości projektów z zakresu edukacji ekologicznej".
 
Obydwa dokumenty jasno wskazują, iż jednym z istotniejszych kierunków wsparcia dla całego systemu finansowania ochrony środowiska jest edukacja ekologiczna. W Strategii NFOSiGW wdrożone mają być szerokie konsultacje istotnych zamierzeń – w najbliższą środę w NFOŚiGW przedstawiciele instytucji zw. edukacją, będą mogli podzielić się opinią dotyczącą aktualnie prowadzonych działań edukacyjnych i wskazanie zarówno obszarów priorytetowych, jak i kierunków dalszych działań, które należałoby wziąć pod uwagę przy opracowywaniu Strategii edukacji ekologicznej.
 
Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2013 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie 
w godz. 10.00 – 13.00 (ul. Konstruktorska 3A, sala 102).
 
Udział należy potwierdzić na adres e-mail: [email protected] do dzisiaj.
 
RAMOWY PROGRAM FORUM „EKOLOGIA – EDUKACJA – EKOINNOWACJE"
 
10.00 – Powitanie- Pani Małgorzata Skucha -Prezes Zarządu NFOŚiGW
10.10 – Prezentacja strategii
10.40 – Prezentacje pozarządowych organizacji ekologicznych
11.25 – Przerwa kawowa
11.35 – Dyskusja
13.00 – Lunch i dyskusja kuluarowa
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię