Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie w latach 2010/2011, realizuje projekty z zakresu edukacji ekologicznej pn.: ?Sowy Polski?, ?W Słowach Kilku o Wydrze, Bobrze i Wilku? i ?Żywioły?.

Projekty dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt „Sowy Polski”

Jest to projekt ogólnopolski. W ramach projektu wydane zostaną liczne materiały edukacyjne w postaci pakietów edukacyjnych oraz materiałów promocyjnych. Przeprowadzone zostaną również warsztaty dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży, także dla społeczności lokalnej mającej wpływ na ochronę przyrody na danym terenie: leśnicy, pracownicy ośrodków edukacji ekologicznych, parków narodowych i krajobrazowych, członkowie i pracownicy fundacji i stowarzyszeń, księża, pracownicy samorządów lokalnych Planowane są również konkursy zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla nauczycieli.

Obecny projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych od 2004 roku. Są to projekty przede wszystkim edukacyjne jak i związane z czynną ochroną sów.

Silnym akcentem projektu mają być bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz osób mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej (ok. 845 w całej Polsce). Projekt przewiduje również zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci: „Sowi las”, to konkurs, gdzie nagradzane będą relacje ze zorganizowanej zabawy karnawałowej, konkursów i spotkań w szkole czy przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, zaś „Sówka, mądra główka” skierowana jest do dzieci mogących wykazać się kunsztem literackim (szkoły podstawowe i gimnazjum).Bieżące informacje na temat działania projektu będzie można znaleźć na stronie www.sowy.eco.pl.

Projekt “W Słowach Kilku o Wydrze, bobrze i Wilku”

Projekt „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku” ma za zadanie szeroko pojętą edukację ekologiczną odnośnie trzech gatunków rodzimych ssaków – wydry, bobra i wilka. Gatunki te w świadomości przynajmniej części społeczeństwa są nadal postrzegane jako „szkodniki”. Wizerunek ten w znacznej mierze kształtowany jest na podstawie docierających do społeczeństwach informacjach o szkodach, jakie powoduje działalność bobrów, czy drapieżnictwo wilka bądź wydry. Nie dostrzega się natomiast istotnej roli, jaką spełniają te gatunki w środowisku. Celem tej kampanii jest zmiana tego wizerunku, z jednej strony poprzez przedstawienie istotnej funkcji, jaką wszystkie te gatunki spełniają w środowisku, z drugiej poprzez zaprezentowanie metod minimalizacji szkód, jakie ich obecność może powodować. Dlatego też planujemy przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjnych, wzbogacających wiedzę przyrodniczą na ten temat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ale także aktywizację różnych środowisk i wielopoziomową integrację na rzecz przyszłościowych planów konkretnych działań ochrony czynnej w/w gatunków. Chcemy połączyć wiedzę specjalistyczną na temat biologii tych ssaków z ciekawymi metodami i technikami nauczania, co z pewnością wpłynie na rozbudzenie zainteresowania tą tematyką zarówno dzieci jak i dorosłych. Planowane materiały edukacyjne (pakiet edukacyjny, prezentacja multimedialna, filmy, broszury), stanowić będą cenną i oczekiwaną pozycję i równocześnie narzędzie do prowadzenia różnych działań edukacyjnych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i edukacji dorosłych, szczególnie, dla tych, którzy wydrę, bobra i wilka postrzegają jako gatunki wyrządzające szkody i straty finansowe (np. właściciele stawów, hodowców bydła, leśnicy, rolnicy).

Projekt „Żywioły“

Jest to projekt edukacyjny który w sposób nowatorski i oryginalny ma ujmować bieżące problemy ekologiczne i środowiskowe. Głównym tematem pakietu jest problematyka Wody, Powietrza, Ziemi i Ognia. Projekt ma  dostarczyć wartościowych merytorycznie materiałów dotyczących edukacji przyrodniczej, przydatnych dla nauczycieli przedszkolnych i szkoły podstawowej, wychowawców świetlic, wychowawców placówek socjoterapeutycznych w realizowanych przez nich programach.
W pakiecie przez nas przygotowanym pragniemy zaprezentować możliwości wykorzystania różnorodnych metod przekazywania treści przyrodniczych. Proponowane w scenariuszach ćwiczenia są atrakcyjne dla dzieci, poprzez co w sposób ciekawy i nie nużący zachęcą do przyswajania wiedzy, a dodatkowo ukierunkują do dalszych poszukiwań i zainteresowania przyrodą. Zawiera również konkretne przykłady jak chronić poszczególne komponenty środowiska naturalnego na co dzień. Planowane metody edukacyjne pozwalają na wszechstronny rozwój uczniów i uwzględniają ich zróżnicowane potrzeby. Wymagają zaangażowania dzieci w podejmowane działania, są nastawione na wyzwalanie w nich kreatywności oraz dodatkowo motywują przez włączanie emocji w konkretne działania, co zwiększa atrakcyjność zajęć.
W ramach projektu planujemy przeprowadzić po 20 warsztatów w 5 województwach Polski południowej (małopolska, śląsk, podkarpacie, lubelszczyzna, świętokrzyskie) dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych, wychowawców świetlic, wychowawców placówek socjoterapeutycznych, pracowników edukacyjnych  z ośrodków edukacji ekologicznej (np. Lasów Państwowych).

Warsztaty będą omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego do pracy między innymi w przedszkolu, szkole.  Nauczyciele będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Podczas warsztatów nauczyciele otrzymają bezpłatnie pakiety edukacyjne.

Projekt edukacyjny Sowy Polski – Konkursy

Projekt przewiduje również zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży: „Sowi las” i „Sówka, mądra główka”. Konkursy rozpoczęły się 1 sierpnia 2009 roku i będą trwać do końca listopada 2010. 

  •  „Sowi las” to konkurs na różnego rodzaju a kcje edukacyjne (np. w postaci zabawy karnawałowej lub tanecznej, na której będą użyte przebrania i wystrój sali w stylu "Sowi las", warsztaty, spotkania z przyrodnikiem, wystawy plastyczne, teatrzyki) przeprowadzone w danej placówce (przedszkole, szkoła podstawowa) na temat sów. Sprawozdanie z jej wykonania można przesłać np. w formie fotoreportażu, prezentacji multimedialnej, filmu. Dodatkowe punkty otrzymają placówki, które rozgłoszą medialnie całą akcję poprzez np: artykuły i notatki prasowe w prasie, lokalnych mediach, stronach internetowych. Placówki, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie na adres: [email protected] otrzymają wsparcie od fundacji w postaci wysłanych materiałów edukacyjnych. W akcji edukacyjnej musi uczestniczyć grupa dzieci i ich opiekunów (np.grupa/y przedszkolne, klasa/y, kółko ekologiczne, grupa dzieci zainteresowanych tematem). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie sprawozdania z akcji w wyznaczonym terminie. W konkursie przewidziano nagrodzenie 10 placówek oraz indywidualnie dzieci w nich uczestniczących. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.
  • Konkurs „Sówka, mądra główka” to konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na najlepsze opowiadanie, bajkę, komiks, tomik wierszyków o sowach itp. Kryterium oceny nadesłanych prac wykonanych indywidualnie będzie pomysłowość, oryginalność oraz wkład w przygotowanie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac w wyznaczonym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac. Przewidziano nagrodzenie 10 osób w postaci: sprzętu turystycznego. Nagrody zostaną przesłane pocztą do nagrodzonych uczestników.

Szczegółowe informacje na temat projektu i konkursu można znaleźć na stronie internetowej projektu www.sowy.eco.pl.

     
 

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjnych na temat sów i ich ochrony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię