Jeden z pięciu Pucharów Recyklingu został przyznany przez Ministerstwo Środowiska gminie Miastków Kościelny. Na temat laureata oraz roli samorządów w osiąganiu poziomów recyklingu z ministrem środowiska, Henrykiem Kowalczykiem, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.

Co zadecydowało o wyborze gminy Miastków Kościelny na laureata Pucharu Recyklingu Ministerstwa Środowiska?

O przyznaniu nagrody głównej ministra środowiska w ramach XIX edycji Konkursu Puchar Recyklingu gminie Miastków Kościelny zadecydowały jej osiągnięcia w dziedzinie efektywnej realizacji zobowiązania selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina ta może pochwalić się osiągnięciem bardzo wysokiego poziomu ich recyklingu (57,57%) i przygotowania do ponownego użycia. Na uznanie zasługują też prowadzone wśród mieszkańców działania informacyjno-edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami.

Czym powinien wyróżniać się zdobywca Pucharu Recyklingu?

Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać, a zwiększenie działań takich jak recykling czy ponowne użycie produktu przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Oszczędzamy w ten sposób cenne surowce, które można ponownie wykorzystać. Z całą pewnością wiedzą taką wyróżniają się zdobywcy Pucharów Recyklingu.

Spośród różnych grup uczestników Konkursu (zakłady komunalne, przedsiębiorstwa, placówki oświatowe) zdecydowaliście się Państwo na nagrodzenie samorządu. Czy to oznacza, że jest to najważniejsze ogniwo systemu gospodarki odpadami w Polsce?

To niewątpliwie jedno z jego najważniejszych ogniw, bo to gminy odpowiadają za organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie, a także za jego efektywność. To one m.in. ustalają, w jaki sposób odpady będą odbierane od mieszkańców i co później z nimi się dzieje, czyli jak zostaną ponownie zagospodarowane. Jest to szczególnie istotne w kontekście unijnych wymagań, zgodnie z którymi Polska do 2020 r. musi osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. A poziom ten, choć z roku na rok rośnie, to w 2016 r. wyniósł w Polsce 28%. Dlatego tak ważną rolę odgrywa selektywne zbieranie odpadów już na poziomie mieszkańców, bo przekłada się to na jakość pozyskiwanych surowców, a tym samym na to, czy będzie je można dalej poddać recyklingowi. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu może skutkować nałożeniem na Polskę wysokich kar finansowych.

Jak zatem zachęcić samorządy do zwiększenia swojego zaangażowania w promocję selektywnej zbiórki odpadów?

Działania edukacyjne w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych są jednym z zadań gminy. Z jednej strony chodzi o zwrócenie uwagi na oczywiste korzyści dla środowiska i potrzebę osiągnięcia unijnych wymagań w zakresie recyklingu, z drugiej zaś na fakt, iż segregowanie odpadów przynosi także korzyści finansowe ? segregując, płacimy mniej za ich odbiór.

 

LAUREACI KONKURSU PUCHAR RECYKLINGU

PUCHAR RECYKLINGU MINISTRA ŚRODOWISKA

Gmina Miastków Kościelny

 

Patronat Honorowy nad Konkursem Puchar Recyklingu

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię