Od 13 do 14 maja potrwa IV edycja konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” organizowanego przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Celem konkursu jest zainteresowanie społeczeństwa szeroko pojętej tematyki przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa naszych polskich lasów.

W konkursie mogą brać udział Pracownicy Lasów Państwowych, parków narodowych, parków krajobrazowych, ogrodów botanicznych, arboretów, wykładowcy i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni, nauczyciele i uczniowie leśnych szkół średnich, emerytowani leśnicy oraz członkowie ich rodzin.

Termin
Konkurs przeprowadzony zostanie w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie 13-14 maja. Zgłoszenia uczestników należy kierować do 20 kwietnia na adres:
Ośrodek Kultury Leśnej, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów.

W zgłoszeniu należy podać dane osobowe uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę zakładu pracy, stanowisko, telefon, e-mail) oraz temat gawędy.
Koszty przejazdów pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy.

Tematyka
Treścią gawęd powinny być dziedziny związane bezpośrednio z kulturą ekologiczną, wiedzą i szczególnym „humanizmem zieleni”, takie jak:
– botanika gatunków leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wymagają rozpowszechnienia nie tylko w gospodarce leśnej, ale również w zadrzewieniach śródpolnych, ogrodach, parkach oraz przywracanych w kraju remizach śródpolnych; zoologia gatunków leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem populacji ginących i chronionych;
– historia polskich lasów z uwzględnieniem wojen, powstań oraz martyrologii narodu polskiego;
– pomniki przyrody polskiej jako temat szczególnie fascynujący i nawiązujący również do dziejów polskich lasów;
– turystyczne wykorzystanie lasów;
– obszary leśne objęte formami ochrony przyrody.

Mogą też zaistnieć inne tematy dotyczące osobistych przeżyć związanych z lasem i leśnictwem.

Warunki i przebieg konkursu
Każdy z uczestników losuje kolejność wystąpienia, a następnie prezentuje swój temat w czasie do 7 minut, nie krótszym jednak niż 6 min. Niewykorzystanie limitu lub jego przekroczenie ujemnie wpłynie na ocenę wystąpienia. Wypowiedź powinna być zapisana w programie Word, czcionka 12, dostarczona w formie wydruku i na nośniku CD, opatrzona danymi osobowymi uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa zakładu pracy, stanowisko, telefon, e-mail).

Wypowiedź ocenia Jury w skład, którego wchodzą:
1. Prof. dr hab. Tomasz Borecki – Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji w Warszawie – przewodniczący
2. Mgr inż. Ryszard Dzialuk – Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie
3. Dr Edward Marszałek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
4. Mgr inż. Eugeniusz Pudlis – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie
5. Mgr inż. Benedykt Roźmiarek – Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
6. Mgr inż. Piotr Świda – Dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
7. Mgr inż. Andrzej Zalewski – Kapituła Polskiej Niezapominajki
8. Prof. dr hab. Halina Zgółkowa – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Każdy z członków Jury ocenia wystąpienie i dysponuje 5-cio stopniową skalą ocen.

Biorąc pod uwagę założone kryteria przyznaje poszczególnym uczestnikom odpowiedni. Liczbę punktów. Suma punktów podzielona przez liczbę członków Jury stanowi właściwą ocenę wystąpienia.

Kryteria ocen:
a) sprawność komunikacyjna (sposoby budzenia zainteresowania słuchaczy), zrozumiałość  tekstu przez słuchaczy;
b) sprawność i poprawność językowa (poprawność gramatyczna, składniowa i frazeologiczna, bogactwo słownictwa);
c) wymowa (poprawna, płynna, wyraźna, zmienny poziom głośności), urozmaicona intonacja, poprawne akcentowanie;
d) stosowanie elementów nacechowanych stylowo (np. stylizacja gwarowa) i retorycznych (np. elementy dialogu, pytania retoryczne i stylistyczne) oraz elementów żartobliwych i komicznych;
e) język ciała (gestykulacja, mimika, rekwizyty);
f) zgodność wypowiedzi z tematyką konkursu;
g) właściwe korzystanie z limitu czasu.

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:
I nagroda – 1500 zł, II nagroda – 1000 zł, III nagroda – 500 zł oraz statuetki Ośrodka Kultury Leśnej.
Przewidziane są również wyróżnienia.
Trzykrotny zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł „Superbajarza”.
Uczestnik z tytułem „Superbajarza” ma prawo do startu w kolejnych edycjach konkursu po trzech latach przerwy.. 
 
Patronat honorowy
dr inż. Marian Pigan – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Organizator
Ośrodek Kultury Leśnej w Go³uchowie

Współorganizatorzy
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie
Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie
Kapituła Polskiej Niezapominajki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię