Wojewódzki Fundusz w Lublinie prowadzi pierwszą edycję konkursu na wybór zadań z zakresu edukacji ekologicznej do dofinansowania w 2012 roku. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć pozaprogramowej edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych i poza nimi.

W konkursie mogą uczestniczyć samorządy wszystkich szczebli, szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, państwowe instytucje i urzędy działające statutowo na rzecz ochrony środowiska, organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest ochrona środowiska, a siedzibą zarządu lub oddziału jest województwo lubelskie, jednostki i zakłady budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz jednostki naukowo-badawcze, jeżeli prowadzą działalność w zakresie ochrony środowiska, osoby prawne, których jednym z zadań statutowych jest m.in. działalność oświatowo-wychowawcza (dotyczy szkół i placówek niepublicznych), a w przypadku pozostałych osób prawnych, jeżeli jednym z zadań statutowych jest działalność na rzecz ochrony środowiska. 

Planowane do dofinansowania przedsięwzięcia mogą dotyczyć: dodatkowej /pozaprogramowej/ edukacji ekologicznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz wyższych, edukacji nieformalnej prowadzonej w formie wykładów, prelekcji, przedsięwzięć artystycznych i konkursów,
wydawaniu publikacji o tematyce ekologicznej, innych formach propagowania informacji i wiedzy o stanie środowiskai możliwościach jego poprawy.

Każdy z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie może złożyć tylko jeden wniosek, w którym ujmie zadania o różnorodnym charakterze. Wnioski nalezy składać do 30 września br. w siedzibie WFOŚiGW  w Lublinie  tel. (81) 53-217-64  lub biurach terenowych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca 2011 roku.

Więcej szczegółów: www.wfos.lublin.pl

W konkursie mogą uczestniczyć szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię